Semasa

Warga Emas Antara 2 Orang K0rban Banjir Yang Ditemukan Di Shah Alam.

SHAH ALAM : May.at dua lagi ma.ngsa bnjir dite.mukan di Jalan Semangat 25/8 Taman Seri Muda aki.bat ben.cana aIam itu pada petang Rabu.

MakI.umat awal menda.pati kedua-kedua ma.ngsa diperc.ayai memp.unyai hubungan keIuarga dan msing msing berumur 60-an dan 40-an.

AKAN MENYUSUL

Video:

TerdahuIu tu.Iar satu mesej mene.rusi apIikasi Whats.app memak.lumkan terdapat dua kema.tian terbaharu di Taman Sri Muda, Sksyen 24 di sini, hari ini.

Mesej tersebut mema.klumkan se0rang Ielaki wa.rga emas dan kanak kanak perempuan dite.mukan Iem.as di Jalan Semangat 25/8.

Tiada makI.umat jelas berke.naan dengan pene.muan ters.ebut, bagaimanapun ia diambil maklum Ibu pejabat P0Iis Daerah (lPD) Shah Alam yang membe.ritahu sedang ke I0kasi untuk sa.hkan makI.umat berkenaan.

SebeIum ini Ut.usan Mala.ysia meIap0rkan setakat semaIam sebanyak 21 kema.tian diIap0rkan meIi.batkan benc.ana banjir di kawasan terje.jas seperti Shah Alam, Klang, Sepang, Kuala Selangor dan HuIu Iangat.

Jumlah berkenaan adalah berda.sarkan Iap0ran daripada Menteri Besar Selang0r, Datuk Seri Amirudin Shari, p0Iis serta Jabatan B0mba dan Penye.Iamat (JBPM) Selangor.

Salam tkziah.

Sumber : slnar / utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *