Keluarga

Wanlta Mem3luk Erat Baylnya Yang Menlnggal Duni4 Lep4s Sej4m Dil4hirkan Megund4ng Seb4k.

Siapa yang tak sed.ih apabila zur.iat yang dika.ndung meni.nggal du.nia beberapa jam selepas dilah.irkan diseb.abkan k0mp.likasi jan.tung.

M0men du.ka kehil.angan anak
Hal ini dira.sai sendiri se0rang pen.gguna Faceb00k apabila berk0ngsi m0men du.ka itu di me.dia s0sial dan mendapat perh.atian ramai.

Mener.usi Faceb00k Muniey Nurnasuha, dia yang mencer.itakan kisah kehil.angan anaknya diseb.abkan mas4lah j4ntung berlub4ng pada 6 N0vember 2021 yang lalu.

Meni.nggal selepas sejam dilah.irkan

Menu.rut wanita itu, pada awalnya dia berasa sa.kit pe.rut dan keluar da.rah ketika waktu pagi. Diseb.abkan sudah menj.angka akan bers.alin ti.dak lama lagi, dia terus berg.egas ke h0spital dan pada petang, dia selamat melah.irkan se0rang ba.yi lelaki.

Namun, siapa sangka kege.mbiraan meny.ambut cahaya ma.ta baharu bert.ukar se.dih apabila sejam selepas dilah.irkan ba.yi berkenaan dis.ahkan meni.nggal du.nia.

Ma.ndi dan uru.skan jen4zah anak

Di kese.mpatan itu, Murniey juga sempat mencer.itakan m0men dia mema.ndikan jen4zah bay.inya di bilik m.ayat bersama beberapa ahli keluarga lain. Sit.uasi ketika itu sangat hi.ba apabila dia beberapa kali memel.uk ba.yi yang baru sahaja dila.hirkan namun sudah ti.dak lagi bern.yawa.

Sem0ga ibu dan keluarga te.rus ku.at
Sehub.ungan dengan perk0ngsian ters.ebut, rata-rata warg.anet turut se.bak melihat kead.aan se0rang ibu yang terp4ksa mere.lakan peme.rgian anak yang baru sahaja dila.hirkan walaupun sa.kit ketika bers.alin masih ter.asa.

Mereka juga mend0akan agar r0h allahy4rham anak kepada Muniey Nurnasuha itu akan terus mend0akan keseja.hteraan ibu dan bapanya didu.nia serta diak.hirat.

Sumber : omm

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jgn Lupa K0men Dan Share Ya. Terima Kasih!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *