Keluarga

Wanlta M4ngsa Keg4nasan Rumah Tangg4 Dij4ngka Mel4hirkan Bayl 1 Disember.

SEREMB4N : Jahidah Nordin yang seb.elum ini k0ma dipu.kul ketika ha.mil 0leh suaminya awal bulan Mei lalu dija.ngka mela.hirkan ba.yi dalam kand.ungannya secara pembed.ahan pada 1 Disember ini.

Selepas ha.mpir enam bulan peri.stiwa hit.am itu, Jahidah, 43, yang kini dij.aga sepenuhnya 0leh adiknya, Fauziah Nordin, 40, menunj.ukkan perkemb.angan p0sitif dan ba.yi dalam kand.ungannya memb.esar dengan baik.

“D0kt0r pak.ar sudah sa.hkan Kak Jahidah akan dib.edah (melah.irkan anak) pada 1 Disember ini, tetapi risik0nya amat tin.ggi dan b0leh memb.awa kema.tian.

“Kak Jahidah dimas.ukkan ke Wad 0bstetrik dan Ginek0l0gi (O&G) H0spital Tuanku Ja’afar Seremban sejak 22 N0vember lalu tetapi kami tid.ak diben.arkan mela.wat kerana pr0sedur sangat ket.at,” katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Jelas Fauziah, d0kt0r memakl.umkan bahawa kakaknya itu bak.al berha.dapan pelbagai k0mplikasi dan pembe.dahan bers.alin nanti tur.ut diaw.asi 0leh Unit Raw.atan Ra.pi (ICU).

“Ini diseb.abkan kead.aan kakak yang ti.dak b0leh resp0n dan juga ba.se li.ne (0taknya) memang sudah r0sak, ada pendar.ahan.

“Semasa pembed.ahan nanti, kak Jahidah akan dib.ius penuh dan pelu.ang untuk sed.ar semula agak berisik0 tin.ggi kerana kead.aan 0taknya, namun d0kt0r akan terus menga.wasi tah.ap 0ksigen kakak,” katanya yang memberi.tahu perkemb.angan Jahidah dimakl.umkan pih.ak h0spital.

Fauziah memb.eritahu, antara kemu.ngkinan k0mplikasi yang akan dial.ami kakaknya ialah respir.atory distr.ess (kesuk.aran pernaf.asan),  pendar.ahan, jangk.itan kum.an, card.iact arr.est (jant.ung terh.enti) dan kem.atian.

Dalam na.da hi.ba, Fauziah hanya menghar.apkan yang terb.aik untuk kakaknya dan ba.yi lelaki yang ba.kal dila.hirkan nanti.

Sementara itu, mener.usi perk0ngsian Fauziah di me.dia s0sial Tikt0k @ziahzara15 hari ini, dia berasa seb.ak member.sihkan bilik Jahidah dan tidak pasti sama ada kakaknya akan ba.lik seperti sebelum ini.

“Walaupun seb.ak ha.ti bers.ihkan bilik kakak, tid.ak pasti kakak akan balik atau tid.ak seperti sebelum ini, sedia teri.ma semua risik0 kemungk.inan pada kakak, tid.ak must.ahil kakak akan balik ke bilik dengan ba.yi.

“Walaupun risik0 san.gat tin.ggi dan b0leh bawa kema.tian kepada kakak, tapi kakak mesti ku.at untuk be.la na.sib kakak pada lelaki yang buat kakak mend.erita ke huk.uman pali.ng be.rat, dan ba.by juga perl.ukan kakak,” luahnya.

Dalam keja.dian pada 4 Mei lalu, Jahidah, yang men.etap di J0hor Bahru k0ma diseb.abkan kecede.raan par.ah pada kep.ala dengan tengk0rak terpa.ksa dib.uang aki.bat pendar.ahan selain rah.ang, tul.ang belak.ang serta rus.uk ret.ak dipu.kul suaminya yang berusia 38 tahun.

Jahidah pada mulanya dimasu.kkan ICU H0spital Sultanah Aminah, Joh0r Bahru dan kemu.dian dipind.ahkan ke H0spital Tuanku Ja’afar, Seremban atas permin.taan keluarga dan nas.ihat pih.ak h0spital.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *