Semasa

‘ Tr4gedi Ke Sek0lah’ – Pelaj4r Lelaki M4ut Basik4l Bert3mbung Keret4.

Teluk lntan : Perjal.anan pelajar lelaki ke sek0lah bera.khir tr4gedi apabila basikal ditun.ggangi berte.mbung kende.raan pelbagai guna (MPV) di Ba.tu 6, Jalan Changkat J0ng-Teluk Intan, di sini, hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira 7 pagi, pelajar Sek0lah Menengah Kebangsaan (SMK) Seri Kandi berusia 14 tahun ma.ut di tempat keja.dian aki.bat pa.rah.

Ketua P0Iis Daerah HiIir Perak, Asisten K0misi0ner Ahmad Adnan Basri berkata, kemaI.angan memb.abitkan sebuah basikal dan Perol0dua Alza dipa.ndu se0rang wanita berusia 36 tahun.

Menurutnya, keti.ka keja.dian ma.ngsa sedang menu.nggang basikal dalam perjal.anan ke sek0lah dari rumahnya.

“Setibanya di l0kasi keja.dian, ma.ngsa tiba-tiba keluar dari simp.ang sebeIah kanan secara meI.ulu masuk ke laluan Per0dua Alza.

“Tind.akan itu menyebmabkan pema.ndu itu ti.dak sem.pat menge.Iak dan terIan.ggar ma.ngsa di baha.gian had.apan,” katanya ketika dihubungi, di sini.

Menurutnya, ma.ngsa terca.mpak ke tepi jalan dan disa.hkan menin.ggaI du.nia oleh pas.ukan peru.batan.

Katanya, ma.yat ma.ngsa diha.ntar ke Un.it F0re.nsik H0spital Teluk Intan dan be.dah si.asat akan dibuat seIepas uji.an sari.ngan C0vld-19.

“Ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya.

Salam tkziah. Al fatihah

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *