Keluarga

(Terkini) – Suami Ced3ra Par4h, Isteri Dan Anak MenlnggaI Duni4 Dalam Kem4langan Ker3ta Terb4bas R3mpuh K0nkrit.

KlNABAT4NGAN : Dua beranak m.aut manakala tiga lagi ced.era p4rah apabila kende.raan dinaiki terba.bas lalu mer3mpuh k0nkrit yang berada di ba.hu jalan berha.mpiran Jalan Kampung Segaliud Seberang, hari ini.

Dalam kejad.ian kira-kira jam 6 pagi itu, wanita berusia 40 tahun dan anak perempuannya, 14, dis.ahkan meni.nggaI du.nia di l0kasi kejad.ian.

Ketua BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Kinabata.ngan, Nurul Azlan Shah Jamalludin berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan kecem.asan pada jam 6.02 pagi dan sepas.ukan peg.awai serta anggo.ta diger.akkan ke l0kasi kejad.ian yang terl.etak pada jarak 21 kilometer dari baIai.

Difaha.mkan kende.raan din.aiki kesemua lima m4ngsa yang terdiri daripada dua wanita dan tiga lelaki terbab.as sendiri di ba.hu jalan keti.ka dalam perjal.anan menuju ke Kinabat.angan.

“Dua m4ngsa wanita yang merupakan ibu dan anak disa.hkan menin.ggaI du.nia di l0kasi kejad.ian 0leh peg.awai peru.batan.

“Sementara itu, suami serta dua anak saudara lelaki yang berusia 15 dan 16 tahun mengal.ami cede.ra p4rah dan diha.ntar ke H0spital Kinabat.angan untuk mendapatkan r4watan la.njut.

“M4yat kedua-dua m4ngsa diser.ahkan kepada pihak p0Iis untuk tind.akan la.njut,” katanya ketika dihub.ungi hari ini.

0perasi ta.mat sepenuhnya pada jam 9.22 pagi.

Salam t4kziah. Sem0ga suami dan keluarganya t4bah mnerima uji.an kehiI.angan dua insan tercinta ini. M0ga suaminya cep3t s3mbuh. M0ga r0h dua bera.nak ters.ebut ditempatkn bersama 0rang2 s0leh. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *