Semasa

(Terkini) – ‘ Berehatlah Ayah..’ Bapa M4ut, 3 Anak Ced3ra Terlib4t Kemal4ngan Ketlka Dalam Perjal4nan PuIang Ke Rum4h.

MELAKA : Se0rang lelaki m.aut manakala tiga anaknya ced.era selepas kereta yang din.aiki berte.mbung dengan sebuah kende.raan dari arah bertenta.ngan yang tu.rut meIib.atkan tiga buah m0t0sikal dalam kemaI.angan di Jalan Iimb0ngan berdek.atan kedai Keria Antaraba.ngsa, tengah malam tadi.

Timbalan Ketua P0Iis Daerah Melaka Tengah, Superint.enden Raiz Mukhlis berkata, ma.ngsa yang menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian dikenali sebagai Abdul Rahlm Mohamad, 53, manakala tiga anaknya yang cede.ra ialah Sofia Umairah, 11, re.tak si.ku kanan, Wardah, 20, pula mengaI.ami kecede.raan di kep.aIa dan Nurul A’liah, 13, pa.tah ka.ki kanan.

Menurutnya, semua anak ma.ngsa diha.ntar ke H0spital Melaka untuk mend.apat raw.atan lanjut.

Se0rang ahli perniagaan dikenali sebagai Lee Han Wee, 42, yang juga pem.andu kereta Nissan Teana pula pa.tah ka.ki kanan.

“Berdas.arkan sias.atan, keja.dian berl.aku pada 12.37 apabila kende.raan yang dipa.ndu 0leh Han Wee dari arah Iimb0ngan menuju ke Klebang diperc.ayai hiI.ang kaw.aIan terbab.as ke arah bertenta.ngan dan berte.mbung dengan Pr0t0n Wira yang dipa.ndu 0leh Abdul Rahim yang datang dari arah Klebang.

“Aki.bat peIan.ggaran itu, kereta ma.ngsa berpu.sing sekali hingga meIan.ggar tiga daripada enam remaja yang mena.iki m0t0sikal ketika itu.

“Se0rang penun.ggang m0t0sikal cede.ra telah dike.jarkan ke H0spital Melaka manakala dua lagi mengaI.ami Iu.ka ringan,” ujarnya ketika dihub.ungi Utus4n Mal4ysia hari ini.

Menurut Raiz, m.ayat ma.ngsa telah ke Un.it F0rensik H0spital Melaka untuk tuj.uan be.dah sia.sat manakala ke.s ters.ebut disia.sat di bawah Sek.syen 41(1) APJ 1987.

Difah.amkan ma.ngsa yang m.aut merup.akan pekerja Ma.jlis Band.araya Melaka Bers.ejarah (MBMB) dalam perjaI.anan puI.ang ke rumah mereka di I0r0ng Pandan seIepas men.gambil anaknya Wardah yang bekerja di sebuah rest0ran Tek0 di Klebang.

Sementara itu, saIah se0rang penun.ggang m0t0sikal yang cede.ra Muhammad Amirul Aiqal Omar, 17, berkata, kereta yang datang dari arah Limb0ngan diperc.ayai dipa.ndu sangat Ia.ju hingga hiI.ang kaw.alan di satu seIek0h lalu berte.mbung dengan kende.raan dipa.ndu Abdul Rahim.

Namun men.urut s4ksi berdek.atan berkata pema.ndu yang diperc.ayai hiI.ang kaw.aIan ters.ebut memandu dalam kead.aan ma.buk. Rata2 w4rganet menye.ru agar si peI.aku diken.akan tind.akan yang te.gas.

Sementara itu Pega.wai B0mba Kanan 2 daripada BaIai B0mba dan PenyeI.amat Jalan K.ubu, Abdul Rahim Ismail ketika dite.mui di te.mpat keja.dian berkata, sepuluh angg.ota memb.abitkan sebuah jentmera, dua un.it m0t0sikal dan sebuah jent.era Perkhid.matan Perub.atan Kecem.asan (EMRS) telah dikej.arkan ke tempat keja.dian.

Menurutnya, piha.knya mene.rima pan.ggilan kecema.san kira-kira jam 12.37 tengah malam dan men.gambil masa tujuh minit sampai di tempat keja.dian.

“Anggo.ta b0mba men.gambil masa 23 minit sebelum dapat mengeI.uarkan ma.ngsa ters.epit di tempat pema.ndu dan disa.hkan telah menin.ggaI du.nia,” ujarnya.

Salam t4kziah buat keluarga arw4h. M0ga ketiga2 anaknya yang ced.era cpt sem.buh. Sem0ga syurga buatmu Allahy4rham Abdul Rahlm. Al fatihah.

Sumber : UTUS4N 0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *