Jenayah

Suami Warg4 Em4s Yang M4ut Dikel4r An4k Sendiri Mencerltakan Kej4dian Yang Seben4r.

GURUN – W4rga em.as yang m.aut dike.Iar anak sendiri di Kampung B.atu 5, Jalan Jeniang di sini pernah beberapa kali diing.atkan agar berh.ati-ha.ti dengan anak b0ngsunya itu kerana diperc.ayai telah Iama men.agih da.dah.

Menurut Mohd. Saad Din, 80, sejak berkahwin dengan Sarah J0n, 70, kira-kira 10 tahun lalu, isterinya ker.ap berga.duh dengan sus.pek terutamanya memb.abitkan wang.

“Anak tiri saya selalu minta wang daripada ibunya untuk membeli da.dah dan jika tid.ak diberi, dia akan menga.muk dan mer0sakkan ba.rang rumah.

“SebeIum ini, saya telah beber.apa kali mengi.ngatkan isteri supaya berw4spada dengan anaknya itu dan hari ini, am.aran saya itu telah menj.adi kenya­t.aan,” katanya di l0kasi kejad.ian.

Mohd. Saad tin.ggal se0rang diri di Taman Bujang di Merb0k, manakala isterinya tin.ggaI bersama anak ti.rinya itu di kampung berkenaan.

Kata Mohd. Saad, dia hanya puI.ang ke rumah dua hari sekali untuk mengh.antar makanan dan keperl.uan har.ian isterinya.

“Hubu.ngan saya dengan sus.pek ti.dak rapat, saya sering mema.rahinya kerana dia ti.dak mahu bekerja sedangkan ibunya masih men0reh getah,” ujarnya.

Sementara itu, anak saudara m4ngsa, Shahidah Rosli, 33, yang tin.ggaI berdek.atan berkata, dia terke.jut apabila melihat da.rah sebaik membu.ka pintu rumah ibu saudaranya itu semalam.

“Saya puI.ang ke rumah untuk memakl.umkan kepada ibu saudara berka.itan kemaI.angan yang meni.mpa anaknya itu.

“Alan.gkah terk3jut apabila melihat m4ngsa terba.ring berI.umuran da.rah. Saya kemud.ian pan.ggil suami dan mentua untuk membu.ka kain yang telah menu.tup m4yat m4ngsa,” ujarnya.

Dak.wanya, mereka juga ser.ing mende.ngar dua bera.nak itu berga.duh kerana wang.

Salam t4kziah buat suami dan keluarga Allahy4rham. Sem0ga makcik Sarah dite.mpatkan bersama 0rang beriman dan s0leh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE, d b0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *