Keluarga

Suami M4ut Terlib4t Kemal4ngan, Tldak Semp4t Menj3mput lsterinya Pulang Dari Temp4t Kerja.

LIPlS : Se0rang suami tid.ak sem.pat menje.mput isterinya pul.ang dari tempat kerja apabila m0t0sikal ditungg.anginya terb.abit kemaI.angan dengan sebuah l0ri baIak di Kil0meter 1 Jalan Lipis-Benta di sini hari ini.

Dalam keja.dian kira-kira jam 2.10 petang itu, Mohd Yussafal Ramdhan Mohd Yusof, 41, dari Bukit Ker.ani, Kuala Lipis di sini meni.nggaI du.nia di tem.pat keja.dian.

Ketua P0Iis Daerah Lipis, Superint.endan Azli Mohd Noor berkata, ma.ngsa yang menu.nggang m0t0sikal jenis SYM VF3i secara bersendir.ian dalam perjal.anan dari rumahnya menuju ke H0spital Kuala Lipis bagi menje.mput isterinya yang bekerja di situ.

“Semasa mel.alui seIek0h dan mend.aki bukit, m0t0sikal yang ditun.ggangi ma.ngsa diperc.ayai hiI.ang kaw.aIan lalu terj.atuh di lal.uan bertent.angan.

“Pada masa sama, sebuah l0ri baIak jenis Merc.edes Benz tiba di tempat keja.dian lalu meIa.nggar ma.ngsa,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Azli berkata, ma.ngsa disa.hkan meni.nggaI du.nia 0leh d0kt0r perub.atan dan dibawa ke H0spital Kuala Lipis bagi tuj.uan bed.ah sia.sat, manakala pema.ndu l0ri berusia 68 tahun tid.ak menga.lami sebarang kecede.raan.

“Sias.atan lan.jut diter.uskan dan ke.s disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987,” katanya.

Sumber : slnar harlan / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *