Keluarga

Sebak, Tid4k Dis4ngka Anak H4ntar Ibu Pergl H0spital Seb4b S4kit Perut Ad4lah Pert3muan Ter4khir.

KEHlL4NGAN insan bern.ama ibu semem.angnya pe.rit untuk digamb.arkan.

Ha.mpir tiga bulan pemer.gian ibu ke negeri ab.adi, pem.uda ini berk0ngsi rasa men.erusi satu vide0 di apli.kasi TikT0k.

Lam.baian si ibu yang dilet.akkan di awal vide0, iaitu ket.ika ber.ada di lapa.ngan terbang sebelum berl.epas meng.erjakan um.rah se0lah-0lah mengh.antar mesej untuk ‘pe.rgi’ selama-lamanya.


Amirul bersama arw4h ibunya sebelum berl.epas untuk menge.rjakan um.rah pada Januari 2020.

Menurut Amirul Yik, ibunya, Suryani Ismail, 47, yang menin.ggaI du.nia pada 27 Ogos lalu selepas dijan.gkiti C0vldl9, benar-benar meni.nggaIkan ke.san mend.alam buat dirinya dan kel.uarga.

“Dek.at awal vide0 tu saya mas.ukkan rak.aman yang dia.mbil ketika ibu pertama kali nak pergi um.rah pada Januari 2020. Dia mela.mbai-la.mbai, seperti simb0lik mahu pe.rgi menin.ggaIkan kami.

“Sebenarnya kami tak exp.ect pun dia p0sitif C0vldl9. Pada mul.anya, ibu sa.kit per.ut dan kami ingat sa.kit pe.rut biasa dan ti.ada kai.tan dengan C0vldl9. Masa tu tak na.mpak langs.ung simpt0m lain.

“Lama-kela.maan, ibu le.mah dan tak la.rat. Saya ajak juga pe.rgi kli.nik buat ch.eck up… masa tu wa.ktu menu.njukkan jam 12 tengah malam dah. Ibu buat uji.an cali.tan sek.ali. Tapi keput.usan uji.an kena tun.ggu sehari.

“Tapi seb.elum keput.usan kel.uar, tak lama tu ibu meng.adu tak ta.han sa.kit dan ajak pergi h0spital. Kami ber.at ha.ti juga sebab memik.irkan di h0spital, ibu le.bih terde.dah dengan risi.k0 jang.kitan C0vldl9 namun kami akhi.rnya akur kerana mahu ibu dap. atkan raw. atan,” kata pemuda berusia 21 tahun ini.

Amirul berkata, keput.usan uji.an cali.tan akh.irnya menges.ahkan bahawa ibunya p0sitif C0vldl9.

“Memand.angkan ibu p0sitif, kami sekel.uarga semua buat sw.ab test dan has.ilnya enam orang ahli kelu.arga term.asuk saya p0sitif. Hanya adik b0ngsu saja yang nega.tif. Tiga darip.ada kami dikuar.antin di rumah term.asuk saya, man.akala tiga yang lain di pu.sat kuar.antin.

“Dua hari pertama ibu di h0spital, kead.aannya na.mpak okay walaupun ag.ak le.mah. Kami selalu buat vide0 call. Masuk hari ketiga, ibu perl.ukan bant.uan 0kslgen 50 peratus.


Arw4h ibu bersama bapanya.

“Tak lama tu, d0kt0r makl.umkan pih.ak mereka kena tid.urkan ibu. Anak dan suami mana yang tak se.dih. Kita tahu, kalau intub.ate, peluang antara hid.up dan ma.ti adalah 50-50,” cerita anak ketiga daripada empat adik bera.dik ini.

Menu.rut Amirul, setiap hari d0ktpr akan menghub.ungi kelua.rganya untuk memakl.umkan perke.mbangan semasa ibunya.

Namun pan.ggilan yang diter.ima pada petang 26 0g0s benar-benar memb.uatkan mereka terse.ntak dan diselub.ungi seribu satu pera.saan.

Selepas satu-satunya adik ibu buat vide0 call dengannya tengah malam tu, ibu hemb.uskan n4fas tera.khir.

AMIRUL YIK

“Masa tu kami sekel.uarga ada dalam vide0 call tu. Dpkt0r berit.ahu situ.asi ibu ketika itu… kata d0kt0r, p4ru-p4ru dan buah pin.ggang dah r0s4k, dan ha.mpir pakai sepen.uhnya bant.uan 0kslgen. D0kt0r juga berit.ahu, mungkin malam tu ibu dah tak ada.

“Tip.ulah tak se.dih. Ta.kut kehil.angan, terk.ejut… semua berca.mpur ba.ur. Selepas satu-satunya adik ibu buat vide0 call deng.annya tengah malam tu, ibu hemb.uskan naf.as tera.khir. Mungkin ibu tun.ggu adik dia,” katanya yang men.etap di Cheras.

Tambah Amirul, sebagai salah se0rang anak yang semem.angnya ra.pat dengan arw4h ibu, dia sendiri menga.mbil masa selama dua bulan untuk benar-benar ba.ngkit daripada kese.dihan.

“Saya ingat sebelum ibu masuk h0spital, dia pan.ggil kami adik beradik. Se0lah-0lah beri am.anat. Katanya, kalau ada be.rita meng.ejutkan, mi.sal kata dia ‘per.gi’, jag.alah satu sama lain, jaga ayah.


Gambar kenangan Amirul (kiri, belakang) bersama arw.ah ibu dan kelu.arga ketika hari raya baru-baru ini.

“Saya k0ngsi vide0 tu sebenarnya hanya untuk ken.angan. Dan saya nak samp.aikan kepada semua, bahawa ibu adalah seg.alanya. Saya ingat kata-kata ibu, buat apa cari pah.ala kat luar, de.kat dalam rumah pun boleh buat pah.ala. Apa-apa berk.aitan ibu, semua pah.ala.

“Ramai juga share cerita sama, kehila.ngan 0rang tersayang. Dan mereka kata saya ku.at. Sebenarnya saya tak ku.at. Dua bulan saya ambil masa nak ‘he.al’. Ri.ndu tu sa.mpai sekarang ada lagi.

“Sesiapa yang ma.sih ada mak dan ayah atau 0rang tersayang, ambillah seberapa banyak ga.mbar atau vide0. Kalau mereka dah tak ada, maka tak ada dah m0men tu,” katanya lagi.

Komen netizen:

Sumber : M st4r / sin4rvlral

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *