Keluarga

Sebak, Aj4l Memis4hkan Pas4ngan Kemb4r, M0t0sikal Mer3mpuh Sebuah Ker3ta.

SEBER4NG PERAI : Se0rang penu.nggang m0t0sikal menin.ggaI du.nia apabila m0t0sikalnya mere.mpuh sebuah kereta dalam keja.dian di Sungai Ba.kap malam tadi.

M4ngsa Nurlis Mohd Suhaimi,22, yang menu.nggang m0t0sikal jenis Yamaha Y15ZR telah mere.mpuh sebuah kereta Pr0t0n Wira dalam kead.aan jalan yang ba.sah.

Nurlis merup.akan pemi.nat m0t0sikal Yamaha Y15ZR dan sangat berg.iat ak.tif dalam k0nv0i pem0t0ran bersama kemb.arnya Nurlisa Mohd Suhaimi,22.

Pu.nca sebenar keja.dian berkemu.ngkinan berp.unca dari jalan yang Ii.cin aki.bat hujan yang menyeb.abkan m0t0sikal yang ditun.ggang hiI.ang kaw.aIan lalu mere.mpuh sebeIah kanan Pr0t0n Wira terb.abit.

Perme.rgian Nurlis tern.yata mengu.ndang pi.Iu keluarga terut.ama kem.barnya yang mana mereka terl.alu ra.pat kemana mana sahaja bersama.

Turut berk0ngsi kesedi.han ini adalah PeIak0n dan Pelawak P0pular Achey Bochey di laman faceb00k nya.

Malah kemb.arnya juga tu.rut berk0ngsi rasa kesed.ihan atas kehiI.angan kakak kem.barnya yang tercinta.

Pu.nca sebenar kemaI. angan terb. abit kini dalam sias. atan pi.hak berw.ajib.

Sem0ga kelu.arga arw4h ta.bah atas kehiI.angan insan tersayang. M0ga r0h Nurlis dite.mpatkan bersama 0rang2 s0leh. Al fatihah.

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih!

Sumber : ig / fb achey / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *