Viral

Seb4k, Rider Pengh4ntar Makan4n M4ut Kemal4ngan Mer3mpuh Belak4ng L0ri.

Se0rang pengha.ntar makanan ma.ut selepas m0tosikal ditung.gangnya mere.mpuh bela.kang sebuah l0ri yang berhenti di tepi jalan di kil0meter B.05 Lebuhraya Besraya menghala Kuala Lumpur, petang semalam.

Menurut lap0ran Slnar Harlan, ma.ngsa Muhammad Faizal Yahya yang berusia 29 tahun menin.ggal dunia di l0kasi kejad.ian kerana par.ah di kep.ala.

“Sia.satan mendapati kejad.ian diperc.ayai berlaku apabila sebuah l0ri yang berh.enti di lor0ng kiri jalan dengan mema.sang lampu berkembar selepas menga.lami mas.alah pada tayar hadapannya.

“Kira-kira 10 minit kemud.ian, datang sebuah mot0sikal jenis Yamaha 125ZR ditung.gang ma.ngsa melan.ggar belakang l0ri yang dipandu lelaki berusia 52 tahun itu,” kata Ketua Jab.atan Sia.satan dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) Kuala Lumpur, Asisten K0misi0ner Zulkefly Yahya.

Pihaknya turut menga.mbil samp.el da.rah dan ur.in pemandu l0ri tersebut untuk tind.akan lanjut selain sias.atan masih dijal.ankan dan ke.s disias.at di bawah Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan 1987.

Menerusi laman Faceb00k, isteri kepada arw.ah yang dikenali sebagai Puteri berk0ngsi berita du.ka itu dan mem0hon 0rang ramai sedek.ahkan al-Fatihah untuk Allahy.arham.Se0rang penghantar makanan ma.ut selepas m0tosikal ditungg.angnya mer3mpuh belakang sebuah l0ri yang berhenti di tepi jalan di Kil0meter B.05 Lebuhraya Besraya menghala Kuala Lumpur, petang semalam.

Menurut lap0ran Si.nar Hari.an, m4ngsa Muhammad Faizal Yahya yang berusia 29 tahun meningg4l dunia di l0kasi kej4dian kerana p4rah di kep4la.

“Si4satan mendapati kej4dian dipercayai berl.aku apabila sebuah l0ri yang berhenti di lor0ng kiri jalan dengan memasang lampu berkembar selepas mengal.ami masa.lah pada tayar hadapannya.

“Kira-kira 10 minit kemudian, datang sebuah mot0sikal jenis Yamaha 125ZR ditung.gang m4ngsa mel4nggar belakang l0ri yang dipandu lelaki berusia 52 tahun itu,” kata Ketua Jab.atan Si4satan dan Penguatku.asaan Trafik (JSPT) Kuala Lumpur, Asisten K0misi0ner Zulkefly Yahya.

Pihaknya turut mengambil sampel dar4h dan uri.n pemandu l0ri tersebut untuk tind.akan lanjut selain si4satan masih dijalankan dan ke.s disi4sat di bawah S3ksyen 41(1) Ak.ta Pengangkutan Jalan 1987.

Menerusi laman Faceb00k, isteri kepada arwh yang dikenali sebagai Puteri berk0ngsi berita du.ka itu dan mem0h0n 0rang ramai sedekahkan al-Fatihah untuk Allahya.rham.

Sumber : slnar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *