Semasa

Seb4k, Dua lndivldu M4ut Dal4m Kem4lang4n Melib4tkan Sebu4h Pacu4n Emp4t R0da Dan MPV.

Pekan : G4ra-g4ra sebuah pac.uan empat r0da yang diperc.ayai terba.bas ke lal.uan bertent.angan menyeb.abkan dua indiv.idu m.aut dalam kejad.ian kemaI.angan melib.atkan empat buah kende.raan di Kil0meter (km) 59 Jalan Kuantan-Segamat, di sini semalam.

Ma.ngsa yang m.aut dalam kemaI.angan melib.atkan sebuah pac.uan empat r0da, sebuah kende.raan pelbagai guna (MPV) dan dua buah kereta itu ialah penu.mpang kender.aan jenis Per0dua Aruz, Nur Alya Fakhira Ariffen,18, dan pema.ndu kereta jenis H0nda City, Mohd. Said Husen,67.

lnnalillahiwainnailaihirajiun, Salam tak.ziah buat saIah s0rang team kami Haiyana Kitchen Saudari Afiqah Faqihah yang baru sahaja kehiI.angan adik kesaya.nganya AIIahya.rhamah Nur Alya Fakhira Ariffen aki.bat na.has jalan raya di jalan Kuantan-Segamat petang semalam.

Ahli keluarganya yang lain juga terl.ibat dalam kemaI.angan masih dalam raw.atan. Bersabarlah wahai sahabat, sesun.gguhnya kesed.ihanmu AIIah sahaja yang maha menget.ahui.– Haiyana Kitchen Melaka.

Ketua Jab.atan Sias.atan dan Penguatk.uasaan Trafik Pahang, Superint.endan Kamarulzaman Jus0h berkata, kejad.ian kira-kira jam 2.10 petang itu diperc.ayai berlaku selepas sebuah pac.uan empat r0da yang dalam perjal.anan dari arah Kuantan ke Segamat terb.abas dan masuk ke laluan berte.ntangan.

Kender.aan jenis Toy0ta Hilux berkenaan kemudiannya berg.eseI dengan sebuah MPV jenis Per0dua Aruz yang datang dari arah had.apan menyeb.abkan MPV berkenaan terba.bas ke laluan bertenta.ngan dan berte.mbung dengan kereta jenis H0nda City dan Nissan Almeera yang dat.ang dari arah Kuantan menghala ke Segamat.

Aki.bat kejad.ian penu.mpang kender.aan jenis Per0dua Aruz dan pema.ndu kereta jenis H0nda City meni.nggaI dun.ia di tempat kejad.ian manakala pem.andu dan penu.mpang Perpdua Aruz serta Nissan Almeera cede.ra rin.gan, katanya di sini hari ini.

Mang$a yang ters€pit dalam kemaIangan meIibatkan empat buah kenderaan.
Ma.ngsa yang ters.epit dalam kemaI.angan meIib.atkan empat buah kenderaan.

Tambahnya pema.ndu dan penu.mpang kenderaan pac.uan empat r0da jenis Toy0ta Hilux berkenaan ti.dak mengal.ami kecede.raan.

Menurut beliau, m.ayat ma.ngsa dibawa ke H0spital Pekan untuk be.dah sias.at dan k.es disias.at mengikut S3ksyen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam takz.iah Al fatihah. Sem0ga tab.ah kehiIa.ngan insan tersayang.

Sumber : K0nLlne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *