Semasa

Rem4ja Lelaki Menlnggal Dunia Sec4ra Meng3jut Selep4s Mem4suki Rumah ‘H4ntu’ Ketlka Bercuti Bers4ma Keluarg4.

Se0rang remaja lelaki dida.kwa menin.ggaI du.nia aki.bat sera.ngan jant.ung selepas memasuki ‘rumah h4ntu’ diperc.ayai keti.ka bercuti bersama ahli keluarga di sebuah pus.at peranginan di Bent0ng, Pahang pada tengah hari Rabu lalu.

Pen.gasas dan Sukarelawan Un.it Kh.as Van Jena.zah, Mr Wan Cai berk0ngsi kis.ah pem.ergian ma.ngsa, Muhammad Suhairil di laman Faceb00k dari awal sehingga arw.ah seIamat dikebu.mikan di Tanah Perkub.uran Islam, Bukit Baru, Melaka malam tadi.

Menu.rut Mr Wan Cai, remaja berusia 16 tahun itu mel.alui percutian dengan penuh kegembi.raan seIama tiga hari dua malam sebeIum bera.khir dengan trag.edi apabila menghe.mbuskan na.fas tera.khir pada hari ketiga.

Rajin ba.ntu ibu bapa cari rez.eki

Bercerita la.njut, Mr Wan Cai berkata, anak kelima dari enam adik-be radik itu diba.wa ke sebuah kIi.nik berdek.atan seIepas berl.aku keja.dian ters.ebut namun disa.hkan menin.ggaI du.nia sebaik tiba bagi mene.rima raw.atan Ia.njut.

Difah.amkan, Allahya.rham Muhammad Suhairil kemu.diannya diha.ntar ke H0spital Bent0ng untuk menj.aIani pr0ses be.dah sia.sat.

Kami jaIankan ama.nah diberi bapa ar.wah.

TerdahuIu, Mr Wan Cai mem.uat naik sebuah vide0 keja.dian memap.arkan ma.ngsa terk.uIai dan ti.dak se.darkan diri sebeIum kede.ngaran suara meminta pertpI0ngan daripada kakita.ngan ‘rumah ha.ntu’ berken.aan.

Salam takz.iah. Al fatihah buatmu adik suhairil.

Sumber : Fb Mr Wan Cai 0fficial, db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *