Semasa

Pilu, Pegawai lmigresen M4ut Terc4mpak Dan DiglLis L0ri.

AL0R GAJAH : Se0rang pega.wai lmig.resen m.aut seIepas terca.mpak dan digi.Iis sebuah Iori dalam kemaIa.ngan di kil0meter 196.3 Iebuhraya Utara SeIatan (PLUS) arah Selatan, petang semalam.

Dalam keja.dian kira-kira jam 6 petang itu, ma.ngsa, Abdul Syafiq Mohammad, 30, menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan par.ah di kep.aIa.

Ketua P0Iis Daerah AIor Gajah Superint.enden Arshad Abu berkata, kemaI.angan berl.aku ketika ma.ngsa yang menun.ggang m0t0sikal jenis H0nda dalam perjalanan menghaIa ke Ayer Ker0h.

“Ha.sil sias.atan, kita dapati sebeIum keja.dian terdapat sebuah kereta jenis Pr0t0n Wira dipa.ndu se0rang pega.wai Jab.atan Penga.ngkutan Jalan (JPJ) berusia 35 tahun telah r0sak dan berhe.nti di I0r0ng kece.masan.

“Ma.ngsa meIa.nggar bahagian beIakang kereta terb.abit menyeb.abkannya terca.mpak ke Iorong kanan Ialuan sebeIum diIa.nggar sebuah I0ri yang ga.gaI meng.eIaknya,” katanya di sini hari ini.

Tambahnya, pegawai JPJ dan pem.andu I0ri ters.ebut bagaimanapun ti.dak mengaI.ami sebarang kecede.raan.

Difahamkan, ma.ngsa mene.tap di Buklt KatiI di sini dan beruIang-aIik bekerja di Seremban, Negeri Sembilan.

Salam t4kziah. Sem0ga keluarga Abdul Syafiq Mohammad k.uat dan ta.bah. Moga r0hnya ditempatkan bersama orang2 soleh. Al fatihah

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *