Keluarga

Pilu, Keser0n0kan Ikut Bapa Bekerja Mem4ndu L0ri Berakhlr Tr4gedi, Anak Terseplt Selepas R3mpuh L0ri.

Siapa sangka dalam keser0n0kan si anak mengi.kut bapanya bekerja mema.ndu sebuah l0ri bera.khir dengan tra.gedi apabila berlaku kemal.angan yang meli.batkan dua buah lori sekaligus mera.gut nya.wa si anak.

Kemala.ngan yang berla.ku di Kil0meter 82 Jalan Johor Bahru-Mersing itu telah menye.babkan kem.atian si anak manakala si bapa pula menga.lami kecede.raan di baha.gian kepa.la.

Keja.dian yang berl.aku pada kira-kira jam 11.35 pagi itu berl.aku sebelum simpang untuk masuk ke kawasan Felcra Sungai Ara. Ia meli.batkan l0ri jenis Hin0 dipandu Mohd Azrul Hafis Kamisan, 39, dan se0rang penu.mpang iaitu anaknya, Nur Alif, 15, dengan l0ri jenis F0t0n dipa.ndu Mohd Haris Rapmay, 49.

TERL.ELAP DAN TERLA.NGGAR L0RI DI TEPI JALAN

Menurut Ketua P0lis Daerah K0ta Tinggi, Superint.endan Hussin Zamora berkata, dalam kemal.angan itu, l0ri Hin0 dalam perjalanan dari Jalan Johor Bahru menghala ke Mersing, manakala l0ri F0t0n pula sedang dileta.kkan di ba.hu jalan kiri hala yang sama.

“Ketika sampai di tem.pat keja.dian, pema.ndu Hin0 telah hi.lang tump.uan aki.bat terle.lap semasa mema.ndu, lalu hila.ng kawalan dan melan.ggar l0ri F0t0n yang sedang par.kir di ba.hu jalan kiri hala yang sama.

“Pema.ndu F0t0n yang berada di Surau Felcra Berhad di seberang jalan tersembut hendak menu.naikan s0lat dhuha terke.jut mendengar bunyi kemal.angan lalu terus cuba memba.ntu ma.ngsa kemala.ngan,” katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu.

Tambahnya lagi, aki.bat daripada kemala.ngan itu, ma.ngsa ters.ebut telah disa.hkan menin.ggal du.nia di tempat keja.dian.

Pu.nca kema.tian diperc.ayai aki.bat kecede.raan pa.rah pada seluruh bahagian ba.dan, manakala bapanya cede.ra di baha.gian kep.ala.

Sias.atan sedang dija.lankan men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

ANAK YANG BAIK MENINGG4L

Menurut ibunya, Puan Suhana, ma.ngsa merupakan se0rang anak yang sangat baik dan mudah tersenyum. Dia juga amat rapat dengan semua orang.

Kehila.ngan ini pastinya memberikan ke.san yang sangat kuat terhadap kehidu.pan ahli keluarga yang ditin.ggalkan. Sem0ga keluarganya tab.ah menerima ujian ini.

REHAT ANDAI MENG4NTUK

Begitulah pesanan yang diberikan oleh warga.net kepada semua supaya mem.astikan diri berada dalam k0ndisi yang terbaik sebelum memandu. Bukan apa, kelek. aan walau sesaat sahaja boleh membawa pa.dah.

Ada juga yang meminta supaya keja.dian ini dijadikan penga.jaran buat semua untuk membawa hanya keli.ndan yang sah sahaja untuk mengi.kuti setiap perja.lanan. Jangan dibawa anak atau ahli keluarga yang lain.

Tidak kurang mereka yang merupakan keluarga terdekat ma.ngsa turut menin.ggalkan k0men dan menza.hirkan ucapan tak.ziah buat keluarga ma.ngsa selain turut berk0ngsi inf0 tambahan mengenai keadaan bapa ma.ngsa.

Sama-samalah kita sedekahkan al-fatihah buat ma.ngsa dan semoga r0hnya ditempatkan dalam kalangan 0rang yang beriman. Semoga keluarga ma.ngsa dapat menerima uji.an ini dengan penuh keku.atan dan ketab.ahan.

Sumber : sin4r harlan / medlap0rtal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *