Semasa

Perkh4baran Duk4, Bek4s AtIet Penemb4k Neg4ra, MusIif4h Zulkifli MenlnggaI Dunla Akib4t Jangkltan Kum4n.

Bek.as pene.mbak neg4ra, Muslifah Zulkifli yang pernah mew.akili Mal4ysia dan menghar.umkan nama neg4ra di Sukan Asia 2014 apabila memen.angi pin.gat ga.ngsa dalam acara Rifle 50m Pr0ne Berpas.ukan Wanita bersama Nur Suryani Taibi dan Ayuni Farhana Halim dikhab.arkan meni.nggal du.nia awal pagi tadi.

Hal ini dik0ngsikan laman Faceb00k Majlis Sukan Neg4ra (MSN) apabila menguc.apkan salam takz.iah buat ahli keluarga Allahy.arhamah.

Dan mend0akan agar r0h beliau dite.mpatkan dalam kala.ngan 0rang yang beriman.

                

Menerusi perk0ngsian lain di laman s0sial, sahabatnya yang dikenali sebagai Faridah Zainol turut mem.uat naik perkhab.aran duka.

Ini apabila memakl.umkan yang Muslifah telah bertar.ung nya.wa hampir 50 hari diseb.abkan wab4k C0vld-19.

Walau bagaimanapun, mener.usi Harlan Metr0, suami kepada Allahya.rhamah Muslifah iaitu Mohd Syamim Saharruddin, 36 menaf.ikan dakw.aan isterinya meni.nggal kerana C0vld-19 kerana dia sudahpun pu.lih daripada wa.bak ters.ebut.

Pemerg.ian atlet berken.aan diseb.abkan jangk.itan kum.an dan dimasu.kkan semula ke h0spital kira-kira 3 minggu lalu sehinggalah dia menghe.mbuskan naf.as tera.khir.

Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turut mem.uat perkahab.aran ters.ebut dengan menguc.apkan salam takz.iah buat ahli keluarga Muslifah Zulkifli.

Hal ini dim.uat naik di laman Faceb00knya dengan menyert.akan sekali gambar bek.as pene.mbak neg4ra itu ketika mewak.ili neg4ra dalam sukan tersebut.

Untuk makl.uman,  bek.as pene.mbak neg4ra yang juga merup.akan jurulatih sku.ad mene.mbak Wilayah Persek.utuan ini adalah antara atlet lama  yang berada dalam pr0gram latih.an pas.ukan keban.gsaan.

Dan pernah terb.abit dalam Pr0gram P0dium pada tahun 2015-2017.

Sumber : Harlan Metr0 & fb Majlis Suk4n Neg4ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *