Semasa

‘ Perj4lanan Ke Temp4t Kerj4 Bertuk4r Tr4gedi ‘ Jurut3knik M4ut Kem4langan M0t0sikal Terbab4s Ke Dalam Parit.

Kuala Selang0r : PerjaI.anan se0rang jurut.eknik Pengur.usan Air Selang0r Sdn Bhd (Air Selangor) ke tempat kerja bert.ukar tr4gedi apabila dia m.aut dalam kemaI.angan di Kilometer 39 Jalan Klang-Teluk, dekat Paslr Tunt0ng, di sini, petang semalam.

Dalam kejad.ian pada 4.30 petang itu, lelaki berusia 25 tahun itu menin.ggaI du.nia seIepas m0t0sikal Yamaha 135 LC ditun.ggang terba.bas ke dalam pa.rit berIu.mpur.

Ketua P0Iis Daerah Kuala Selang0r, Superint.endan Ramli Kasa berkata, sias.atan awal mend.apati m4ngsa dalam perjaI.anan dari Sun.gai Kapar Indah ke tem.pat kerjanya di Air Selang0r, Kuala Selangol0r.

“Bagaimanapun, m4ngsa diperc.ayai menu.nggang dalam kead.aan meng4ntuk dan sebaik sampai di tempat kejad.ian, dia terba.bas ke kiri jaIan lalu ma.suk ke dalam pa.rit berIu.mpur.

“Berikutan kejad.ian itu, m4ngsa yang beralamat di Klang, Selang0r dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat kejad.ian,” katanya ketika dihub.ungi, hari ini.

Beliau berkata, m4yat m4ngsa dibawa ke Jab.atan F0rensik H0spital Tanj0ng Ka.rang (HTK) untuk be.dah sia. sat dan pu. nca kema.tian didapati ke.san kecede.raan pada kep.aIa aki.bat kemaI.angan.

Menurutnya, temp0h masa m4ngsa berada di dalam pa.rit itu tidak dapat dipa.stikan dan m4yat dibawa keIuar 0leh b0mba dan k.es disias.at mengikut S3ksyen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Sementara itu, Ketua Pu.sat Gera.kan 0perasi B0mba Selang0r, Zulfikar Jaffar berkata, sepas.ukan tujuh pegawai dan anggo.ta dari BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Kuala Selang0r dike.jarkan ke l0kasi kejad.ian sejurus mener.ima panggilan kece.masan.

Menurutnya, m4ngsa terj4tuh di kedal.aman 0.9 meter dan dikeI.uarkan dari pa.rit sebelum m4yatnya diser.ahkan kepada p0Iis untuk tind.akan Ianjut.

Salam t4kziah. Sempga isteri dan keluarga arw4h ku.at dan tab.ah. M0ga r0hnya dite.mpatkan dikal.angan 0rang yg beriman dan beramal s0leh. Al fatihah.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *