Semasa

Pener0ka Felda M4ut Dihemp4p Bumbung Jenter4 Ber4t Yang Dikend4likannya.

R0MPIN  : Se0rang pener0ka Felda Kerat0ng dekat sini m.aut selepas jengk.aut yang dikenda.likannya terb.aIik ketika keja.dian jam 5.28 petang semalam.

Keja.dian ters.ebut menyeb.abkan Abd. Hadi Ramlan, 65, dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian aki.bat dihe.mpap bumb.ung jent.era be.rat ters.ebut dekat baha.gian da.da.

Ketua P0Iis Daerah R0mpin, Asisten Superint.endan Azari Miskon berkata, keja.dian berl.aku ketika ma.ngsa mengend.alikan jent.era ters.ebut untuk ke ladang kelapa sawit.

Difah.amkan, ma.ngsa ketika itu dalam perja.lanan untuk mengelu.arkan l0ri yang terpera.ngkap seIut di ladang kelapa sawit tid.ak ja.uh dari tempat keja.dian.

“Ma.ngsa bawa (memandu) jent.era miliknya itu ke ladang kelapa sawit untuk memba.ntu mengel.uarkan sebuah l0ri yang ters.ekat.

“Semasa mel.alui lalu.an tidak rata, jent.era itu telah hiI.ang kaw.aIan dan terb.aIik ke sebelah kiri, lalu menghe.mpap ma.ngsa,” ujarnya.

Ma.yat ma.ngsa yang terhe.mpap jent.era ters.ebut dikelu.arkan dengan ban.tuan Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Muadzam Shah.

Jena.zah kemu.dian dihantar ke H0spital Muadzam Shah dekat sini untuk bed.ah sia.sat dan k.es disia.sat men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : sant4i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *