Keluarga

Pemg0rbanan Se0rang Ibu Dan Isteri, Terl4ntar S4kit Selep4s Mel4hirkan Anak Sulungnya.

Kasih se0rang suami! Apa sekalipun tak pern.ah terli.ntas difik.iran saya untuk berka.hwin lagi atau menc.ari pen.gganti isteri sebaliknya akan te.rus menu.nggu dia hingga kem.bali si.hat dan menj.aganya selagi terd.aya,” luah bapa se0rang anak, Muhamad Saiful Sudin.

Kini, dia menj.aga isterinya, Norfadilla Che Par, 30, yang terl.antar sa.kit selepas mela.hirkan zuri.at sulung mereka kira-kira tiga tahun lalu.

Demi melaks.anakan tanggu.ngjawabnya, Muhamad Saiful, 31, yang men.etap di Kampung K0k Lintang, Gunung di sini, sanggup berhe.nti kerja di sebuah sya.rikat bek.alan ten.aga ele.ktrik untuk mema.stikan dirinya sentiasa berada di sisi Norfadila yang sudah tid.ak dapat mengur.uskan dirinya send.iri.

Berk0ngsi pengal.amannya, dia berj.aga sehingga awal pagi bagi mene.mani isterinya yang kebia.saannya ti.dur selepas waktu Subuh.

Menurutnya, selain mema.ndikan dan men.ukar lampin pakai bu.ang, dia juga perlu memberi N0rfadila minum susu setiap empat jam sekali.

“Isteri saya dalam kead.aan baik sebelum dan ket.ika ha.mil, namun dengan tiba-tiba jantu.ngnya terh.enti selama 10 minit sewaktu mela.hirkan anak kami secara pembe.dahan. Sep.aruh s.el 0taknya m.ati diseb.abkan 0kslgen tid.ak sampai dan mujurlah d0kt0r dapat menyel.amatkannya dengan izin Allah.

“Empat bulan isteri saya k0ma dan Allah saja tahu bagaimana sedi.hnya saya keti.ka itu dan syu.kur sangat apabila dia se.dar walaupun tidak boleh berc.akap dan perlu mene.rima raw.atan selama empat bulan lagi di h0spital untuk peman.tauan,” katanya.

Berc.erita lanjut, Muhamad Saiful bersy.ukur kerana tin.ggal bersama keluarga mentua jadi tidak berse0rangan mem.antau Norfadila walaupun dia sepe.nuhnya yang mengur.uskan keper.luan isterinya itu.

Anaknya, Muhammad Syahmi yang kini berusia tiga tahun dij.aga 0leh kakak ipa.rnya, Norhasirah yang tin.ggal di kampung sebelah.

“Se.dih memang ada kerana isteri jadi beg.itu ketika mela.hirkan anak dan setahun sel.epas kami berka.hwin.

“Saya juga per.nah hi.lang sem.angat terut.ama ketika isteri k0ma di h0spital kerana meli.hat kead.aannya yang seperti tiada pelu.ang untuk isteri se.dar apatah lagi se.mbuh.

“Bagaim.anapun, keluarga yang banyak beri saya keku.atan dan sema.ngat untuk te.rus cekal menj.aga isteri sehin.gga kini malah mereka juga memb.antu daripada se.gi kew.angan kerana saya tidak bek.erja.

“Jab.atan Keba.jikan Masy.arakat (JKM) ada beri ela.un sebanyak RM500 tetapi ia tidak cukup kerana perbela.njaan bula.nan isteri dian.ggarkan menc.ecah RM1,500 dan ia diperl.ukan bagi memb.eli lampin pakai bu.ang, bek.alan susu untuk setiap tiga hari dan lain-lain lagi,” katanya.

Muhamad Saiful berkata, d0kt0r tid.ak beri jam.inan atau jangk.aan temp0h isterinya akan se.mbuh.

Menurut Muhamad Saiful, jika pu.lih sekalipun, d0kt0r meminta dia bers.iap sedia dengan kead.aan Norfadila yang ti.dak akan n0rmal seperti bia.sa.

“Isteri mungkin su.kar kembali si.hat seperti dulu namun saya tid.ak akan berputus asa malah setiap hari berd0a supaya Allah berinya kesemb.uhan dan keaj.aiban iaitu pelu.ang kedua untuk hid.up n0rmal.

“Saya tidak per.nah meny.esal berhe.nti kerja tiga tahun lalu bagi menj.aganya kerana sudah menjadi tanggungjawab sebagai suami untuk ada di sisinya.

“Seku.rang-kura.ngnya, saya tidak akan bera.sa ral.at jika berl.aku apa-apa kemudian hari.

“Saya ya.kin ada hikmah di seba.lik uji.an ini jadi re.da dengan apa yang berl.aku dan sus.ah atau sen.ang, biarlah kami bersama,” katanya yang masih memb.awa Norfadila menj.alani pemeri.ksaan di H0spital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II), K0ta Bharu setiap enam bulan sekali.

Sumber : Metr0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *