Keluarga

Pelajar Perempuan Menlnggal Duni4 Dilangg4r Lari, Leh3r Terken4 Besi Pengh4dang Jalan.

Se0rang pelajar perempuan meni.nggal du.nia dan bapa serta se0rang lagi anaknya ced.era selepas m0t0sikal mereka dilan.ggar la.ri 0leh sebuah kende.raan.

Dalam keja.dian yang berl.aku pada pagi semalam berha.mpiran T0l Batu 3 lama dari Shah Alam ke Kuala Lumpur, tiga beranak itu dilan.ggar sebuah kereta yang kemu.dian te.rus mela.rikan diri.

Ma.ngsa m.aut se.rta-mer.ta di tempat keja.dian aki.bat kecede.raan pa.rah di le.her, manakala adik lelakinya ced.era te.ruk di baha.gian mu. ka dan bapanya mengal.ami kecede.raan ri.ngan.

“Se.dih teng0k keja.dian yang berl.aku pada pagi ini. Ke.s lan.ggar la.ri di mana kereta mela.nggar m0t0sikal yang dalam perjal.anan mengh.antar anaknya pergi ke sek0lah.

“Se0rang menin.ggal du.nia kerana kecede.raan seri.us di le.her aki.bat terkena be.si pengh.adang jalan, manakala se0rang lagi mengal.ami kecede.raan seri.us di bah.agian mu.ka.

“Si bapa ced.era rin.gan, yang meni.nggal du.nia adalah anak perempuannya. Si bapa men.angis berit.ahu bahawa itu satu-satunya anak perempuan dia,” kata Azmi Ismail yang berk0ngsi inf0 mengenai keja.dian itu di Faceb00knya.

Azmi berh.arap ada pengguna jalan raya yang menyak.sikan keja.dian itu tam.pil memba.ntu bapa ma.ngsa meng.esan pema.ndu kereta yang tid.ak bertanggu.ngjawab itu.

“Gambar tak ada sebab tak san.ggup nak ambil. Siapa-siapa yang ada inf0 atau menyak.sikan kemal.angan itu bolehlah mencari bapanya. L0kasi keja.dian berl.aku selepas T0l Batu 3 lama dari Shah Alam ke Kuala Lumpur, berhad.apan dengan Shell dan Petr0nas menghala ke Shah Alam,” katanya.

Ramai netlzen yang bersi.mpati dan memberi ucapan takz.iah kepada keluarga ma.ngsa. Namun dalam masa yang sama turut memperti.kaikan penggunaan be.si pengh.adang jalan yang dian.ggap membah.ayakan pengguna.

Sebelum ini, se0rang pelajar perempuan dalam perjal.anan ke sek0lah pada awal pagi m.aut dilan.ggar lari sebuah kereta di Bukit Changgang. Sehingga ke hari ini, pema.ndu terb.abit tid.ak dapat dike.san.

Ke.s lan.ggar lari semakin menjadi-jadi, para pen.gguna jalan raya dinasi.hatkan untuk mem.asang dashcam di kereta masing-masing sebagai la.ngkah awal untuk mer.akam bu.kti keja.dian agar dari memb.antu pihak berku.asa menjalankan sias.atan dan men.angkap pem.andu yang tidak bertanggu.ngjawab.

Sumber : myte4mnetw0rk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *