Keluarga

Niat Pulang Untuk Bertemu Ibu Tidak Kesampaian, Lelaki M4ut M0t0sikal Berg3sel Dengan Treler.

HASR4T se0rang pemuda untuk pula.ng bertemu ibunya kerana rindu yang mendaIam tidak kesa.mpaian apabila dia menin.ggal du.nia ketika dalam perjaI.anan.

Menurut perk0ngsian oleh Skuad Pengu.rusan Jena.zah – SPJ Malaysia yang memba.ntu mengur.uskan jena.zah, ar.wah dilap0rkan terIi.bat dalam kemaI.angan jalan raya setelah berg.esel dengan sebuah Iori treIer.

Siapa menya.ngka, ibu yang mena.nti kepula.ngan anak yang merinduinya, hanya ma.mpu menya.mbut jas.ad si anak yang sudah tidak lagi bern.yawa.

Sayu, kita sebagai manusia hanya ma.mpu merancang, namun begitulah takdir Allah yang sudah tertuIis.

Niat pula.ng untuk bert.emu ibu.. Pulang kepa.ngkuan si ibu sebagai jena.zah..

Kembalinya seprang anak lelaki hara.pan si ibu kepada Pencipta-Nya.. Jena.zah nah.as kemala.ngan jalan raya seIamat dikebu.mikan di Tanah Perkub0ran Islam Al-Raudhah Nilai..

Allahya.rham Qamarul Ariffin Jasmi meni.nggal du.nia selepas berg.esel dengan sebuah Iori treIer..

KemaI.angan yang mera.gut nya.wa anak muda berusia 25 tahun itu berl.aku dilebuhraya Elite berha.mpiran susur ke Sepang..

Dikatakan ar.wah hendak pulang ke rumah kakaknya di Nilai untuk mela.wat ibunya.. Si ibu dika.takan menetap bersama kakak ar.wah..

Kerana terlalu rindukan ibu..

Oleh kerana rindukan ibunya ar.wah menga.mbil cuti tahunan dan berha.srat untuk pulang men.emui ibunya itu.. Ar.wah bert0lak dari Wesp0rt setelah habis waktu berkerja sekitar pumkul 04.00 petang pada sabtu yang lalu..

Ketika dalam perja.lanan mot0sikal yang ditun.ggang oleh ar.wah berge.sel dengan sebuah Iori treIer.. Selepas berge.sel mot0sikal yang ditun.ggangi terba.bas dan ar.wah meni.nggal du.nia ditempat keja.dian..

Ar.wah men.yewa rumah di Pulau Indah bersama 2 orang rakan bujangnya dan baru 5 bulan berkerja di Wesp0rt..

Ar.wah adalah anak kedua dari 3 orang adik beradik.. Yang pertama kakaknya dan yang ketiga pula ialah adik perempuan ar.wah..

Anak lelaki tun.ggaI pergi seIama-Iamanya..

Bermakna ar.wah adalah anak lelaki tun.ggaI di daIam keIuarga selepas bapanya meni.nggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu.

Kini, anak hara.pan di dalam keIuarga telah pergi seIama Iamanya meni.nggalkan lbu dan dua lagi adik beradik.

Piihak keIuarga telah mengh.ubungi kami pada hari sabtu yang lalu meli.batkan pengu.rusan jena.zah ar.wah..

Oleh kerana perlu melalui pr0ses sar.ingan c0vld-19 sebelum boleh dibe.dah sia.sat untuk menget.ahui pu.nca kema.tian ar.wah.. Jena.zah hanya boleh kami ur.uskan dibilik pengur.usan jena.zah milik H0spital Serdang selepas z0hor tadi..

Selepas jena.zah dima.ndi dan dikafa.nkan.. team kedua UKVJ terus membawa jena.zah ke Masjid Al-Azim Taman Semarak Nilai untuk dis0Iatkan..

Selesai dis0Iatkan jena.zah terus dibawa ke ta.nah perku.buran dan kemudian seIa.mat dikebu.mikan sekitar pu.kuI 06.20 petang..

Semoga ibu dan adik beradik ar.wah red.ha dengan kehiIa.ngan insan yang mereka sayang..

Setiap yang berl.aku sudah Allah tetapkan.. Kehid.upan dan kema.tian manusia hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui..
Salam tak.ziah!

Sumber : w0wberita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *