Keluarga

Memilukan, Ibu Menlnggal Dunia Ketlka Terper4ngkap Dalam Banjir.

Shah Alam : boleh dikatakan lum.puh ek0ran ba.njir yang mela.nda sekitar ibu negeri Selang0r itu dengan maj0riti kawasan dinaiki selain jalan-jalan utama yang menghub.ungkan bandar raya itu terpu.tus.

Sehingga berita ini ditulis, ribuan orang terpera.ngkap kerana ada yang tidak boleh keluar dari Shah Alam, sementara yang berada di luar pula tidak boleh pulang ke rumah masing-masing di Shah Alam kerana jalan-jalan utama termasuk Lebuhraya Persek.utuan, Lebuhraya Lembah Klang Utara (NKVE) dan Lebuhraya Lingk.aran Tengah (ELITE) diten.ggelami air.

Perk0ngsian di media s0sial juga menun.jukkan banyak kawasan perumahan di Shah Alam dinaiki air ek0ran hujan yang berter.usan sejak semalam.

Seketika ini, saya hanya mahu kema.tian mak dis.ahkan dan dibawa ke h0spital bagi urusan pengebu.miannya,” kata Khadijah Mohd Said, 49, yang kini terpera.ngkap di rumah ibunya di Seksyen 19 dekat sini aki.bat banjir kil.at.

Ibunya, Esah Hussin, 71, meni.nggal du.nia jam 7.55 pagi tadi selepas dibawa naik ke tingkat atas rumah teres dua tingkat.

Turut terpera.ngkap ialah tujuh ind.ividu iaitu suami Khadijah yang berusia 57 tahun, anak dan anak saudara yang berusia antara 8 hingga 24 tahun.

“Emak memang tidak b0leh berjalan dan semalam kami cuba mem.apah dia naik ke tingkat atas kerana air sudah mema.suki rumah bagaimanapun tid.ak berjaya kerana dia ti.dak la.rat.

“Pagi ini dia sendiri he.ndak naik dan kami berjaya mem.apah ke atas, bagaimanapun dia tiba-tiba menga.lami se.sak na.fas dan terkena seran.gan angin ahmar.

“Saya mengajarnya mengu.cap (syahadah) dan membawanya ke katil untuk meme.riksa na.di dan apabila kami peri.ksa teka.nan da.rah, bacaan ‘err0r’ manakala bacaan 0ksigen adalah kos0ng,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Dia berkata, ibunya menghi.dapi peny.akit buah pin.ggang serta jan.tung dan ti.dak boleh berjalan.

Katanya, pih.aknya kini menunggu pasukan peru.batan hadir dan menges.ahkan kem.atian.

“Saya dimak.lumkan param.edik sudah sampai tetapi mereka tak boleh masuk kerana air terlalu tin.ggi dan hanya boleh dilalui 0leh kenderaan pikap.

“Difah.amkan jarak l0kasi param.edik ke rumah ini dalam satu kilometer saja, sekarang kami masih menu.nggu untuk mengu.ruskan jen.azah emak serta membawa anak-anak keluar ke tempat yang sel.amat,” katanya.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *