Semasa

Mangs4 Menegur Pembuli Agar Tidak Men0nt0n Vide0 Luc4h Pvnca Terj4di Pembulian.

PASIR SALAK : Tegu.ran agar tidak men0nton vide0 Iuc.ah menjadi pu.nca keja.dian buIi memb.abitkan pelajar Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, minggu lalu.

Ketua P0lis Perak, Datuk Mior Faridalathrash Wahid berkata, tegu.ran itu dibuat oleh ma.ngsa berusia 13 tahun terhadap saIah se0rang sus.pek menyeb.abkan pelajar berke.naan tidak berp.uas ha.ti dan ma.rah.

BERNAMA - Kes pegawai nikah dengan anak Chef terkenal kini dibawah siasatan Polis Perlis

“Kita dah temu bual ma.ngsa dan kita dapati pu.nca pergad.uhan atau mengapa dia dibuIi itu adalah kerana dia telah menasihati salah se0rang sus.pek supaya jangan men0nt0n vide0 Iuc.ah di telef0n (bimbit).

“Ma.ngsa juga mengatakan akan menga.du kepada guru atau wa.rden sekiranya sus.pek tidak berhenti men0nt0n vide0 Iu.cah itu.

“Daripada sias.atan, dikatakan inilah antara pu.nca mengapa mereka berti.ndak memu.kul dan memb.uIi man.gsa,” katanya kepada pemberita.

Beliau berkata demikian ketika dite.mui dalam Majlis Perjumpaan Ketua P0lis Perak bersama Ketua Agensi P0lis Bantuan K0ntinjen Perak Tahun 2021 di Dewan Agro Aman Jaya, Kompleks Perumahan Kakitangan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) Tanjung Tualang di sini pada Selasa.

Menurut Mior Faridalathrash, perga.duhan itu pada awalnya hanya meli.batkan ma.ngsa dan se0rang sus.pek, namun se0rang pelajar Tingkatan Tiga telah berti.ndak menyuruh rakan-rakan lain menye.rang ma.ngsa.

“Pelajar berusia 15 tahun ini juga antara saIah se0rang yang ditan.gkap dan dia dikatakan telah menga.rahkan enam pelajar lagi untuk memu.kul dan mene.ndang ma.ngsa,” katanya.

Beliau berkata, p0lis telah mela.kukan tangk.apan dan mera.kam percakapan 10 pelajar iaitu sembilan berusia 13 tahun dan se0rang 15 tahun yang terli.bat dan bersu.bahat dalam insi.den itu.

Katanya, kesemua mereka dita.han pada 10 dan 11 Disember lepas dan telah dibe.baskan dengan jami.nan p0lis pada keesokan harinya.

“Lapan sa.ksi ke.s ini juga telah dipanggil memberi keter.angan dan p0lis telah melakukan ramp.asan ke atas 11 telef0n bimbit untuk dihantar ke pi.hak f0rensik untuk diana.Iisis,”katanya.

Dalam perkembangan sama, Mior Faridalathrash berkata, pihaknya telah menerima dua lap0ran p0lis berhu.bung keja.dian itu masing-masing daripada pengetua sek0lah dan bapa ma.ngsa.

Katanya, ke.s berkenaan akan diru.juk kepada Timbalan Pend4kwa Raya untuk pend4kwaan sebaik sias.atan selesai.

“Kita dimak.lumkan, m4ngsa yang menerima r4watan lanjut di h0spital di Selangor berada dalam kead.aan sta.bil tanpa sebarang kecede.raan seri.us,” katanya.

Polis telah membuka kertas si4satan berhu.bung ke.s itu di bawah Sek.syen 147 Kanun Kese.ksaan kerana meru.suh dan Sek.syen 233 Ak.ta K0munikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian.

Kes buli: Polis tahan empat pelajar Vide0 tuIar berdurasi 10 saat itu, kelihatan sekumpulan pelajar menga.mbil giliran untuk menu.mbuk serta mene.ndang se0rang pelajar lain di asrama sekolah.

Keja.dian itu berl.aku pada Khamis antara jam 1 hingga 2 pagi di asrama sekolah berkenaan sebelum raka.man vide0nya tuIar di med.ia s0sial.

Menerusi vide0 tuIar berdurasi 10 saat itu, kelihatan sekumpulan pelajar mengambil giliran untuk menu.mbuk serta mene.ndang se0rang pelajar lain di asrama sekolah.

Beberapa lagi vide0 berdurasi antara 13 hingga 30 saat turut dimuat naik memperli.hatkan ma.ngsa diarahkan kekal berdiri sebelum dia diten.dang dari arah belakang selain ditu.mbuk beberapa kali pada bahagian pe.rut.

Selain itu, tuIar juga dua tangk.apan skrin ‘Dir.ect Message’ dida.kwa daripada saIah se0rang indi.vidu selepas se0rang wanita @Ekax_ memuat naik vide0 tersebut di laman Twltter.

Berda.sarkan mesej itu, indi.vidu terb.abit mera.yu supaya wanita itu mema.dam vide0 berken.aan bagi menjaga nama baik tempat belajarnya selain menda.kwa pi.hak pengur.usan akan menga.mbil tind.akan.

SEMENTARA itu, Majlis Amanah Rakyat (Mara) akan mengambil te.gas terhadap pelajar yang terli.bat dalam raka.man keja.dian pu.kul di sebuah asrama yang tular pada Jumaat.

Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahdzir Khalid dalam kenya.taannya berkata, pihaknya telah mengarahkan pihak pengur.usan Mara untuk menja.lankan sias4tan terperi.nci berkaitan ke.s berkenaan.

“Kami tidak akan berk0.mpromi terhadap sebarang saIah la.ku bu.li seperti yang tuIar di med.ia s0sial hari ini.

Tind.akan akan diambil berda.sarkan peru.ntukan dan perat.uran sedia ada sekiranya raka.man tersebut adalah benar.

“Mara tidak sesekali memberi ruang kepada seba.rang tind.akan atau perbu.atan salah laku yang menyalahi etika kemanu.siaan,” katanya.

Beliau berkata, pihaknya memandang seri.us berkaitan isu tersebut dan akan melaksanakan sias.atan terperinci terhadap raka.man berkenaan.

“Mara tidak akan berk0.mpromi terhadap pihak yang melakukan sebar.ang saIah la.ku atau perbua.tan yang menyaIahi undang-undang, pera.turan dan tata eti.ka di mana-mana premis seliaan kami pada bila-bila masa,” tegas beliau.

Sumber : Sin4r Harlan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *