Dunia

Lelaki M4ut Badan Berkecai Disedut Mesin Pam Air.

PALEMB4NG : Se0rang pekerja di Syarikat Air Minuman (PDAM) Tirta Musi di Palembang, Sumatera Selatan, m.aut selepas dise.dut mesin pam air di tebing Sungai 0gan.

Lapor K0mpas.c0m, keja.dian berl.aku ketika ma.ngsa yang berusia 41 tahun sedang mema.sang mesin pam air milik PDAM di l0kasi ters.ebut.

Ayah ma.ngsa, Bahusin, 53, membe.ritahu ketika keja.dian ma.ngsa meny.elam menggunakan pema.mpat 0kslgen sebelum alat itu terp.utus yang menyeb.abkan dia ters.edut ke dalam mesin.

Bahusin yang khu.atir dengan kesela.matan anaknya terus meny.elam dan terk.ejut melihat anaknya m.aut dengan beberapa bahagian tu.buh ma.ngsa sudah berk.ecai.

Bahusin kemudian la.ntas naik ke permu.kaan dan meminta pert0l0ngan daripada pekerja lain untuk menc.ari baha.gian tu.buh anaknya yang belum dite.mukan.

“Sebahagian tub.uhnya sudah dite.mukan, manakala, tan.gan, ka.ki dan kep.ala ma.ngsa belum diju.mpai lagi. Harapnya sel.uruh baha.gian tu.buh anak saya ditem.ukan.

“Kami sudah melap0r kepada pih.ak p0lis untuk memi.nta pert0l0ngan,” katanya.

Sumber : utus4n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *