Semasa

Khaber Duka, Jas4d Kanak-kanak Autlsme Yang Dilap0rkan Hil4ng Dit3mui Ters4ngkut Pada Puk4t Nel4yan.

3 hari lepas telah dilap0rkan bahawa se0rang kanak-kanak autlsme telah hil.ang dari rumah namun yang diju.mpai  hanya jas.adnya semalam apabila tersa.ngkut pada pu.kat nelayan sepertimana yang dilap0rkan mel.alui laman berita K0sm0 dan Harlan Metr0.

KUCHING : Se0rang kanak-kanak autlsme yang dilap0rkan hil.ang dite.mui tersa.ngkut pada jari.ng nelayan di Kampung Rantau Pan.jang, dekat sini hari ini.

Ketua Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Batu Lingang, Timbalan Peng.uasa B0mba (TPgB) II, Mohamad Rafyy Saibi berkata, man.gsa dit.emui pada pu.kul 7.20 pagi di kawasan berdek.atan parag0n dengan ja.rak lima kil0meter dari l0kasi dia diperc.ayai hila.ng.

“Ma.yat ma.ngsa dibawa ke P0s Kawalan B0mba bagi penges.ahan iden.titi seter.usnya diser.ahkan kepada pihak p0lis untuk tind.akan la.njut.

“Ma.ngsa yang berusia lapan tahun itu dike.nali sebagai Muhammad Ramadhan Muhd Ridhwan,” katanya.

Jelasnya, 0perasi menc.ari dan menyel.amat (S4R) mengambil masa selama dua hari dengan bant.uan daripada Un.it Anji.ng Peng.esan B0mba Sarawak, Un.it Dr0n B0mba Sarawak serta 0rang kampung.

Terdahulu, se0rang kanak-kanak autlsme dilap0rkan hil.ang pada 28 November selepas dia diperc.ayai keluar dari rumah ketika ibu saudaranya sed.ang mandi.

Kuching : Se0rang kanak-kanak autlsme berusia lapan tahun dilap0rkan hila.ng selepas kel.uar dari rumah di Kampung Rantau Panj.ang, semalam.

Jurucakap Pus.at Gera.kan 0perasi B0mba Sarawak berkata, keja.dian dilap0rkan pada 7 malam sebelum Balai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Batu Lint.ang segera mengg.erakkan angg0ta ke l0kasi.

Katanya, men.gikut makl.umat daripada bapa ma.ngsa, anaknya itu tin.ggal bersama emak saudaranya sementara dia kel.uar berniaga.

“Ma.ngsa adalah kanak-kanak autlsme. Sewaktu emak saudaranya mandi, ma.ngsa kel.uar dari rumah dan pada wak.tu keja.dian, hujan lebat, kira-kira jam 2 petang.

“Pas.ukan B0mba mend.apat makl.umat daripada kawan ma.ngsa melihat ma.ngsa pergi ke dalam hutan di huj.ung kampung,” katanya dalam kenya.taan, hari ini.

Justeru, katanya 0perasi menc.ari dan menyel.amat (S4R) kanak-kanak itu dijal.ankan di kaw.asan dia diperc.ayai hila.ng bersama-sama pend.uduk kampung dan p0lis.

Katanya, pada 10.30 malam, pas.ukan anji.ng peng.esan K9 tiba di l0kasi dan memu.lakan penc.arian di sek.itar rumah ma.ngsa, pada radius 500 meter.

“Kaedah penc.arian secara swe.eping beramai-ramai ke l0kasi ma.ngsa tera.khir dilihat,” katanya.

Bagaimanapun, beliau berk.ata ma.ngsa masih ga.gal diju.mpai, dan 0perasi S4R ditan.gguhkan pada 11.30 malam.

Katanya, 0perasi S4R bersa.mbung.

Salam Tak.ziah buat keluarga arw.ah di atas kehil.angan anak syu.rga ini.

Sumber : K0NLlNE & hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *