Viral

Khabar Pilu, Pernah Vlral Selamatkan Bayl Mangs4 Banjir, Angg0ta B0mba Dijemput llahi Aklbat Demam Pan4s.

SEORANG angg0ta b0mba dari BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Kuala Kubu Bharu disahkan menin.ggaI dunia semalam selepas ha.mpir dua minggu dira.wat di H0spital Selayang aki.bat dem.am pa.nas.

Mohd Hasrul Afiq Othman dilap0rkan disera.ng dema.m pa.nas (mungkin disebabkan kenci.ng tikus) selepas melakukan misi menyela.mat ma.ngsa ba.njir awal Januari lalu.

Pada 15 Januari lalu, ar.wah dimasukkan ke h0spital sebelum tidak sed.arkan diri sehinggalah hari beliau menghem.buskan na.fas tera.khir.

HasiI peme.riksaan d0ktor mendapati terdapat jang.kitan ku.man dalam pa.ru-pa.ru Allahy4rham.

Jena.zah Allahy4rham telah seIamat dikebu.mikan di Tanah Perku.buran Islam Kerling, Kuala Kubu Bharu.

Sementara itu, ahli keluarga dan rakan-rakan menyifatkan pemer.gian Allahy4rham sebagai satu kehiIa.ngan buat mereka kerana beliau se0rang yang k0mited dalam kerja termasuklah aktiviti-aktiviti kemasyara.katan.

Diafahamkan, Allahy4rham Hasrul Afiq baru sahaja menamatkan zaman buja.ngnya dengan gadis pilihan dua bulan lalu.

Semoga isterinya ta.bah dengan uji.an yang be.rat ini.Al-Fatihah..

Sumber : cemp3dakche3se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *