Keluarga

Khabar Memilukan, Kan4k-kan4k Hid4p Bar4h 0tak Menlnggal Duni4. Salam T4kziah Buat Keluarg4.

Mener.usi lam.an Faceb00k, rakan kepada ibu Allahya.rham mem.uat naik sebuah p0sting memakl.umkan berlta du.ka itu kepada 0rang ramai yang telah su.di mengh.ulurkan sumba.ngan sebelum ini.

Kanak-kanak, Nurul Adira Asheera Abdullah yang diperc.ayai mengh.idap bar.ah 0tak dan lu.mpuh seluruh angg0ta ba.dan dilap0rkan menin.ggaI du.nia di H0spital Teluk Intan pagi tadi.

Az Niena berkata, ibu Allahy.arham turut berterima kasih kepada semua yang su.di mend0akan Adira sehin.gga kanak-kanak berusia tujuh tahun itu menghe.mbuskan naf.as tera.khir.

“Assalamualaikum, saya Nina kawan kepada ibu Nurul Adira Asheera Abdullah iaitu Neyna Aat ingin memakl.umkan bahawa Nurul Adira telah ke.mbali kerahma.tullah sebentar tadi..

“M0h0n k0ngsi untuk semua dapat makl.umat ni.. terima kasih pada semua yang tak putus2 berd0a buat Adira dan keluarga serta tak lupa juga pada semua yang sudi bagi sumba.ngan buat Adira,” tulisnya.

Terd.ahulu, Az Niena berk0ngsi sebuah p0sting yang mem0h0n bant.uan 0rang ramai untuk kepe.rluan Allahy.arham seperti susu dan lampin pakai bu.ang.

K4ns3r 0tak

Kan.ser 0tak (tum0r 0tak) yang juga dikenali dengan nama intra cranial neo plasm terj.adi apabila terdapat sel-sel yang tid.ak n0rmal wuj.ud di dalam 0tak. Terdapat dua jenis ketumb.uhan pada kawasan 0tak mali gnant (ketumb.uhan jenis kan.ser) dan juga be nign.

Tum0r jenis ka.nser (mali gnant) yang bermula pada baha.gian 0tak dikateg.orikan sebagai tum0r utama (tum0r pri.mer) dan biasanya akan mer.ebak ke bah.agian lain dalam tub.uh, manakala tum0r kedua (tum0r seku.nder) adalah kan.ser yang bermula dari 0rgan lain sebelum menja.ngkiti 0tak, ianya turut dike.nali dengan tum0r 0tak metast.asis.

Kesemua je.nis tum0r 0tak ini akan mengh.asilkan gej.ala yang berbeza, berga.ntung kepada bah.agian 0tak yang terke.na sera.ngan, gej.ala ini termas.uklah saw.an, sa.kit kep.ala, mas.alah pengl.ihatan, mun.tah-mun.tah, perub.ahan me.ntal seperti hil.ang ing.atan serta perub.ahan pers0naliti.

T4nda-t4nda awal kan.ser 0tak ini adalah sa.kit kep.ala, terutam.anya yang bersa.ngatan pada waktu pagi dan biasanya akan berkura.ngan atau hil.ang selepas mu.ntah, t4nda-t4nda ini akan lebih je.las apabila terjad.inya simpt0m seperti: kesuk.aran berjalan (hil.ang kaw.alan timb.angan) kesuk.aran bercakap serta kesuk.aran mer.asa (sent.uhan serta kepek.aan terha.dap ha.ba).

Kan.ser 0tak tidak memp.unyai t4nda-t4nda yang je.las sewaktu permul.aan terj.adi ketu.mbuhan, 0leh itu kebany.akkan daripada pes.akit tidak menyed.ari akan kehad.irannya sehin.ggalah ianya menc.apai ta.hap b0leh dik.esan melalui tek.nik imb.asan CT atau melalui ka.edah bi0psi.

Penyebab

Antara peny.ebab utama ka.nser jenis ini masih lagi samar-samar, namun mengikut da.ta yang dikumpul, peny.akit ini boleh terk.ena kepada mereka yang memp.unyai sej.arah ahli keluarga yang pernah mengh.idap kan.ser 0tak,

pended.ahan kepada kl0rida yang berter.usan, mer0k0k, vlrus Epstein-Barr serta pended.ahan kepada rad.iasi secara berter.usan, walau bagaimana pun, tidak ada bu.kti ku.kuh terhadap pended.ahan rad.iasi daripada telef0n bimbit.

Contoh tum0r yang tu.mbuh pada bah.agian 0tak, dii.mbas melalui imb.asan CT.

Jenis-jenis ser.angan

Antara jenis-jenis tum0r utama yang biasanya meny.erang 0rang dewasa adalah mening.iomas. Ketu.mbuhan ini biasanya je.nis ben.ign (bukan ka.nser) namun kehadir.annya pada bah.agian 0tak sangat menjej.askan kema.mpuan inidiv.idu di dalam melak.ukan tug.asan harian dan ianya perlu dira.wat dengan seg.era.

Pada kanak-kanak pula, ketumb.uhan yang pa.ling biasa meny.erang bah.agian 0tak dikenali dengan nama malig.nant medull0blast0ma dan ianya merupakan ketu.mbuhan je.nis ka.nser.

Kebany.akkan daripada ka.nser 0tak adalah ka.nser kedua, ianya berja.ngkit mel.alui 0rgan lain yang telah terk.ena ka.nser. Kira-kira sep.aruh daripada k.es ka.nser 0tak metast.asis (0tak yang dijan.gkiti) adalah berja.ngkit daripada paru-paru yang mempu.nyai s.el ka.nser. Stat.istik menunju.kkan terdapat sekitar 250,000 0rang mengh.idap tum0r 0tak setiap tahun.

Dalam seset.engah k.es, ka.nser 0tak yang ter.uk juga boleh menja.ngkiti tul.ang belak.ang. Secara umumnya, ka.nser 0tak dinilai bermula daripada tahap 1 sehingga 4, tahap ini akan diklasif.ikasikan meng.ikut tahap kecep.atan mereka berke.mbang, dan bagaimana mereka meny.erang kembali (sec0nd att.ack) selepas raw.atan tera.khir.

Arkib Berita Minggu, Utu.san Mal4ysia. 17/8/1998.

Sumber : Unive.rsiti Sains Mal4ysia, transf0rmasi / sant4ikaw

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *