Semasa

Khabar Duka, Ulama Pulau Plnang Syeikh Abdullah Bukhari Menlnggal Dunia.

GE0RGE T0WN : UIama ters0h0r dan tert.ua di Pulau Pinang, Datuk Syelkh MauIana Abdullah Abdul Rahman Al Bukhari Al Masyuri menin.ggaI du.nia hari ini pada usia 88 tahun.

AIIahy.arham menghe.mbuskan naf.as terak.hirnya pada pu.kul 11 pagi tadi di kediamannya di Jalan Brani di sini.

Berita pem.ergian agama.wan itu di k0ngsi di laman s0sial Faceb00k hari ini.

AIIahya.rham merupakan be.kas imam di Masjid Kapitan Keling, Pulau Pinang semenjak tahun 1972 sehingga 31 Disember 2018.

Jena.zah AIIahy.arham dikeb.umikan di Tanah Perku.buran Mak.am Noordin, di Masjid Kapitan Keling di sini, selepas soIat Asar hari ini.

Kem.atian AIIahy.arham mendapat perha.tian dan ucapan tak.ziah daripada pelbagai pihak yang menyi.fatkan peme.rgiannya sebagai khabar du.ka dari bumi Pulau Mutiara itu.

Turut berk0ngsi kese.dihan dengan berita peme.rgian uIama itu ialah Timb.alan Ketua Menteri Pulau Pinang, Datuk Ahmad Zakiyudin Abdul Rahman.

“AI-Fatihah. Saya menerima khabar du.ka hari ini, berita akan peme.rgian Datuk Sheikh Abdullah Bukhari Al-Hafiz, t0k0h yang banyak berj.asa dalam perkemb.angan umat IsIam rantau ini.

“Semoga AIIah SWT merahm.atinya, menerima segala amalannya dan ditempatkan r0hnya di kalangan para soIihin,” kata Ahmad Zakiyudin dalam hant.aran di laman Faceb00k.

‘Selain itu, berita pem.ergian AIIahy.arham turut dik0ngsi be.kas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Zulkifli Mohamad Al Bakri.

Menerusi hant.aran Faceb00k, Zulkifli menyi.fatkan AIIahy.arham adalah antara uIama tua Pulau Pinang yang boleh dian.ggap sebagai mutiara berh.arga bagi negerinya.

“Kali tera.khir saya menziar.ahinya dan menya.mpaikan sumb.angan pengha.rgaan kepada beliau adalah pada 9 Ogos 2020 semasa saya masih menjawat jawatan sebagai menteri.

“Beliau berkhi.dmat tanpa jemu sebagai Guru Takmir bermula pada tahun 1985 sehingga tahun 2019,” tulis Zulkifli.

AIIahya.rham Abdullah Abdul Rahman yang dilahirkan pada 29 Jun 1933 di Jalan Brani, Pulau Pinang lebih dikenali dengan pan.ggilan Syelkh Abdullah Bukhari kerana menjadi rujukan dalam hadis aI-Bukhari.

Beliau mem.ulakan pendidikan awalnya di Madrasah al-Mash00r al-IsIami dengan kelulusan 4 Thanawi dan pengkhususan Qlsmun Takhasasin dan Qlsmun MuaIIimun pada tahun 1952.

AIIahy.arham memper0leh kelulusan TahfizuI Qurani dari Jamia Misbahul Hudha, Nidur, India pada tahun 1953 selain memper0leh kelulusan Kelas Alim Maurlaui, Nidur, India pada tahun 1958.

Sepanjang ha.yatnya, Syelkh Abdullah Bukhari pernah meng.ajar ilmu Fiqh, Usul Fiqh, Mantiq, Tafsir dan Hadits di Madr4sah al Mash00r, Pulau Pinang pada tahun 1958 sehingga 1979.

Beliau juga sangat aktif dalam menyam.paikan dak.wah kepada masyarakat IsIam di Pulau Pinang khus.usnya dan kebolehan memberi cera.mah dalam beberapa bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Tamil dan bahasa Arab.

AIIahy.arham juga pernah menerima anugerah Tok0h MaaI Hijrah pada tahun 1960.

Anugerah yang diterima itu sebagai mengik.tiraf sumba.ngan bes.ar AIIahy.arham dalam perkem.bangan sylar IsIam di negeri Pulau Pinang.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *