Semasa

‘Ket3rujaan Bertuk4r Tr4gedi’ – G4dis Menlnggal Duni4 Aklbat Terc3kik Munt4h Sendiri.

Keteruj.aan se0rang gadis ket.ika menaiki permainan di sebuah taman te.ma bert.ukar trag.edi apabila dia dilap0rkan meni.nggal du.nia ak.ibat ‘ters.edak’ mu.ntah. Difahamkan, kejad.ian ters.ebut berl.aku di daerah Avcilar, Turki, Istanbul.

Menerusi lap0ran yang dip.etik daripada D4ily St4r, gadis muda diken.ali sebagai Zeynep Guynay, berusia 19 tahun dikat.akan ‘ters.edak’ munt.ahnya sendiri ketika men.aiki sebuah perma.inan yang dipa.nggil Kamikaze. Difah.amkan, ma.ngsa mun.tah ketika men.aiki Kamikaze yang secara tid.ak lan.gsung menyeb.abkan saluran pernafas.annya ‘ters.ekat’ sebelum dis.ahkan meni.nggal du.nia.

Keluarganya mend.akwa meli.hat ma.ngsa yang berada dalam kead.aan ‘teka.nan’ dan berul.ang kali mem.inta pengendali perma.inan ters.ebut untuk menghe.ntikannya namun, permint.aannya sama sekali tidak diend.ahkan. Selepas gadis itu turun darip.ada perma.inan itu, bapa saudaranya cuba mena.mpar dua hin.gga tiga kali dengan hara.pan anak saudaranya akan sed.ar.

Sus.ulan daripada itu, gadis ini dib.awa ke h0spital dengan amb.ulans sebelum dis.ahkan meni.nggal du.nia sejur.us tiba. Kini, pih.ak keluarga bercad.ang untuk menga.mbil tind.akan bagi men.untut kead.ilan atas kemat.ian gadis muda itu dan membuat lap0ran p0lis.

Sumber : D4ily St4r via 0hbul4n

Apa pendapat anda? Sila k0ngsikan di bahagian k0men.

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *