Viral

‘Kej4dian Treler Mer4h’- P0Iis Menges4hkan Pem4ndu Adal4h Se0rang Wanlta.

Baru-baru ini tu.lar sebuah vide0 yang ag.ak meng.erikan apabila sebuah I0ri ha.mpir men.ggiIis se0rang penun.ggang m0t0sikal. Namun ku.asa tuhan menyel.amatkan m4ngsa daripada m.aut.

RAKA.MAN VIDE0 CCTV TERS.EBUT ADA DI BAWAH SEKALI

Sebut sahaja l0ri,tre.ler,hau.lier mahupun prime m0ver, semua 0rang sedia mak.lum ini adalah jent.era terb.esar yang berada diatas jalan raya.

Men.erusi sebuah p0sting di faceb00k oleh saudara Norza Man, dili.hat sebuah tre.ler yang berada di stesen petr0l berg.erak menuju kel.uar dari stesen terb.abit setelah selesai mengisi bahan ba.kar.

Di hadapan tre.ler berken.aan sangat jelas kelih.atan se0rang penun.ggang m0t0sikal yang sedang mengisi an.gin tayar m0t0sikalnya.

Walau bagaim.anapun, penun.ggang terb.abit tersel.amat daripada na.has. AlhamduliIIah….keja.dian ters.ebut diperc.ayai disebuah stesen petr0l BHB berseb.elahan taipanco.

Berikut antara tin.dak ba.las war.ganet terhadap keja.dian tersebut :

Tre.ler merah : P0lis sa.hkan pem.andu se0rang wanita, ma.ngsa alami lu.ka

Sejak pagi tadi, tu.lar sebuah rak.aman kamera li.tar tertu.tup (CCTV) mema.parkan se0rang penun.ggang m0t0sikal yang ha.mpir digi.lis sebuah l0ri k0ntena sehingga mengu.ndang rasa ‘ge.run’ warg.anet.

Men.urut lap0ran Sin4r Harlan, Ketua P0lis Daerah Klang Utara, Asisten K0misi0ner S Vijaya Rao berkata, sias.atan awal mend.apati keja.dian itu berl.aku di stesen min.yak di Bandar Sultan Suleiman, Klang sekitar jam 8.30 pagi tadi.

“Ketika keja.dian, sebuah l0ri k0ntena yang dipa.ndu se0rang wanita berumur 35 tahun membuat pusi.ngan U di dalam kawasan stesen min.yak, sebelum melan.ggar ma.ngsa yang sedang mengisi angin tayar m0t0sikalnya.

“Aki.bat pelan.ggaran ters.ebut, ma.ngsa yang berusia 29 tahun telah terj.atuh dan ha.mpir digi.lis l0ri berkenaan,” katanya.

Bagaimanapun, beliau berkata ke.s masih disia.sat bagi pu.nca sebenar keja.dian di bawah Sek.syen 43(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Malah difah.amkan, ma.ngsa yang dili.hat terk.ejut men.erusi raka.man CCTV mengal.ami lu.ka pada tan.gan dan sa.kit bahagian ka.ki serta ba.dan.

Sementara itu, tu.lar satu tan.gkap layar daripada akaun TikT0k di laman Faceb00k memap.arkan se0rang wanita ‘berp0sing’ di had.apan sebuah tre.ler yang dili.hat ha.mpir sama dengan l0ri k0ntena ters.ebut.

Rata-rata neti.zen menda.kwa wanita terse.but adalah pem.andu l0ri k0ntena terb.abit sekali gus memb.erikan kec.aman kerana tid.ak berp.uas ha.ti dengan cara pema.nduan yang ny.aris mer.agut ny4wa m4ngsa.

Tont0n Vide0 :

Penun.ggang m0t0sikal ha.mpir di gi.lis l0ri k0ntena di stesen minyak BHP.
Sumber Facebook Norza Man pic.twitter.com/BezTAOjwdB

— Video Viral Malaysia (@video_malaysia) November 24, 2021

Sumber : omm, Sin4r Harlan (Muhammad Aminnuraliff) , fb Norza Man & gr0up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *