Semasa

‘Kegemblraan 6 Sah4bat Ketlka Bercuti Bertuk4r Tr4gedi’- 2 M4ut Dan 4 Par4h MPV Hil4ng Kaw4lan Hingg4 Terb4bas.

LANGK4WI : Kegemb.iraan enam sahabat berc.uti di Langk4wi bert.ukar trag.edi apabila dua daripada mereka m.aut manakala empat yang lain pa.rah aki.bat kemal.angan di Kampung Kilim, Jalan Air Ha.ngat, pada Jumaat.

Ketua P0lis Daerah Langkawi, Asisten K0misi0ner Shariman Ashari, berkata keja.dian jam 4.05 petang itu itu berl.aku ket.ika kende.raan pelbagai guna (MPV) mereka dari arah Kuah menghala ke Air Ha.ngat.

Katanya, MPV itu diperc.ayai dipa.ndu dengan la.ju sebelum pema.ndunya hil.ang kaw.alan dan terb.abas ke sebelah kiri jalan lalu mere.mpuh sebatang pok0k.

“Im.pak pelan.ggaran yang ku.at mengak.ibatkan kende.raan itu re.muk dan enjin terpel.anting ke atas jalan selain kesemua ma.ngsa terca.mpak kel.uar dari kende.raan.

“Pemandu kende.raan m.aut sebaik tiba di Un.it Kecem.asan H0spital Sultanah Maliha aki.bat mengal.ami kecede.raan pa.rah di kep.ala dan ba.dan manakala lima yang lain par.ah,” katanya ketika dihubungi Astr0 AW4NI.

Shariman memakl.umkan, pema.ndu yang m.aut dikenal pasti sebagai Mohd Firdaus Bin Nor Shaidi, 23, yang bek.erja di Bahagian Su.mber Man.usia Markas Tent.era Da.rat, Kement.erian Pertah.anan.

Katanya, se0rang lagi yang m.aut adalah penu.mpang iaitu Maizatul Hana Mohd Rosdan, 21, yang meni.nggal du.nia ketika dira.wat di h0spital pada jam 5 petang.

Empat lagi rakan mereka berusia antara 21 hingga 27 tahun yang pa.rah turut diha.ntar ke Hpspital Sultanah Maliha untuk raw.atan la.njut dan k.es disias.at men.gikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *