Semasa

Keblmbangan Se0rang lsteri Bertuk4r Duka, Suami M4ut Kemal4ngan Selepas Whatsapp Dihantar Tldak Berb4las.

PEKAN : Kebimb.angan isteri Mohd Zuhairi Abdullah, Nor Hayari Embong selepas pesanan WhatsApp diha.ntar tidak berb.alas teru.ngkai, selepas menerima pan.ggilan telef0n memak.lumkan suaminya m.aut selepas kende.raan dipa.ndunya dire.mpuh l0ri tangki di Kil0meter 32, Jalan Pekan-R0mpin berha.mpiran Tanjung Batu di sini, hari ini.

Nor Hayati, 35, yang merupakan suri rumah berkata, dia mengh.antar pesanan itu pada 10 pagi bagi mema.klumkan perihal anak-anak yang menjadi rutin harian mereka berdua ketika suaminya keluar bekerja.

“Saya mengan.ggap suami tidak memb.alas kerana sedang memandu, memandangkan dia beritahu akan ke Tanjung Batu ketika keluar rumah pada 7 pagi. Sekitar 11 pagi, adik ipar telef0n memberitahu suami menin.ggal kemala.ngan.

“Saya tidak percaya dan cuba menghub.ungi telefonnya namun langsung tidak berdering. Tak lama kemudian, se0rang lagi kawan suami menya.mpaikan berita se.dih itu, untuk kali kedua,” katanya kepada Bern4ma ketika dite.mui di Un.it F0rensik H0spital Pekan di sini.

Nor Hayati berkata, suaminya sudah 10 tahun bert.ugas di Pekan selepas berpi.ndah dari Peja.bat Kesih.atan Daerah Cameron Highlands pada 2010 dan mereka memp.unyai empat 0rang anak berusia antara dua hingga sembilan tahun.

Mohd Zuhairi juga menurut Nor Hayati, ada menyua.rakan has.rat untuk pulang ke kampung sebelah isterinya itu di Terengganu, kerana sudah lama mereka tidak berju.mpa dengan ahli keluarganya sejak negeri itu dikenakan Peri.ntah Kaw.alan Perge.rakan Bersy.arat (PKPB) pada 9 November lalu.

Nor Hayati berkata, jen.azah suaminya akan dikeb.umikan berha.mpiran ku.bur ayah arw.ah di Kampung Sungai Puteri, R0mpin kira-kira 80 kilometer dari sini.

Mohd Zuhairi, 35, m.aut selepas kenderaan Toy0ta Hilux yang dipandunya dire.mpuh l0ri tangki yang terb.abas dari laluan bertent.angan pada 10.20 pagi hari ini, menyeb.abkan kenderaan milik Kement.erian Kesih.atan Malaysia (KKM) itu, rem.uk keseluruhan pada bahagian hadapan.

Turut m.aut ialah jururawat Julayha Kudus, 39, manakala Dr Muhd Ikhwan Ramlee, 29, pa.rah di kep.ala.

Mereka yang bertu.gas di Pejabat Kesih.atan Daerah Pekan, dilap0rkan dalam perjal.anan ke perkampungan Orang Asli Api Larat di Nenasi, Pekan untuk melak.ukan pemerik.saan kesih.atan di sana.

Sementara itu, suami Julayha, Asmawi Yusoff, 45, berkata, dia sem.pat melihat jen.azah isterinya terba.ring di ba.hu jalan, selepas diha.ntar rakannya ke l0kasi keja.dian sebaik sahaja dimak.lumkan mengenai kemala.ngan itu 0leh suami kepada rakan isterinya itu.

Dia yang merupakan ten.aga pengajar di Ins.titut Kema.hiran Belia Negara (IKBN) Pekan, turut mengikut kenderaan yang membawa jen.azah ke H0spital Pekan sebelum pulang ke rumah, untuk memberitahu berita se.dih itu kepada empat anak mereka yang berusia antara lima hingga 14 tahun.

“Saya mengambil masa agak lama di rumah untuk menen.angkan anak-anak, sebelum kembali ke h0spital bagi menguruskan jen.azah. Saya tidak meny.angka pagi tadi adalah kali terakhir isteri bersalam dan mencium tan.gan saya, yang menjadi rutin arw.ah sebelum keluar bekerja,” katanya.

Asmawi berkata, jen.azah isterinya akan dikeb.umikan di Tanah Perku.buran Islam Taman Jambu di sini, selepas keluarga isterinya dari Pal0ng, Negeri Sembilan memberi keben.aran bagi memudahkan mereka untuk menzi.arah.

Sumber : news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *