Keluarga

‘Kasih Se0rang Ibu’ – Redh4 Deng4n T4kdir Tuhan 4 Anaknya Lumpvh Sec4ra Tiba-tiba.

Be.rat mata mema.ndang,be.rat lagi bahu yang mem.ikul.Itulah dug.aan yang dite.mpuhi 0leh se0rang wa.rga em.as dari Chukai,Rosnani Salleh apabila 4 0rang daripada 8 orang anaknya lu.mpuh seluruh bad.an ak.ibat peny.akit sa.raf.

Beliau dengan ten.aga dan kud.rat yang tid.ak seberapa mengur.uskan 3 orang anak lelakinya Mohd Amerizam Razali 42tahun,Mohd Marsudi 36tahun dan Mohd Aismuddin 33 tahun.Manakala se0rang lagi anak perempuan beliau yang telah berkahwin dija.ga suami serta 7 orang anaknya pula.

Mendapat pend.apatan seb.anyak RM1k sebulan dengan hanya dari menj.ual lem.ang Rosnani tidak menyangka 4 orang anaknya itu diser.ang peny.akit sar.af itu diket.ika berusia 20 ke 30 tahun.

Kadang kala makcik ada rasa tert.ekan juga,makl.umlah k0s membeli lampin pakai bu.ang dan ub.atan sahaja menc.ecah lebih RM1 ribu.tetapi beb.an itu dapat dikur.angkan dengan bant.uan yang diterima dari Jab.atan Kebaj.ikan Masyar.akat JKM sebanyak RM200 se0rang.

Mencerit.akan kem.bali kejad.ian yang meni.mpa Rosnani bermula apabila arw.ah suaminya, Razali Othman yang meni.nggal du.nia pada tahun 2009 turut sama mengh.idap peny.akit sa.raf semasa berusia 20-an.

Menurutnya lagi,4 orang anaknya yang lain hanya bekerja biasa dengan pendap.atan tid.ak seberapa dan tid.ak dapat banyak memb.antu.

Walaupun pak.ar perub.atan di h0spital memb.eritahu anaknya itu tia.da har.apan untuk se.mbuh semula,beliau sentiasa menit.ipkan d0a sem0ga satu masa nanti mereka dapat berj.alan dan mengu.ruskan diri sendiri.

“Siang dan malam mak cik berd0a agar sem0ga sekurang-kurangnya mereka dapat berj.alan. Mak cik terlalu ris.au jika mak cik sudah tid.ak ada nanti dan siapa akan menj.aga mereka.

Did0akan sem0ga rosnani dapat mene.mpuh dug.aan ini dan anak anak beliau kembali se.mbuh seperti sediak.ala.Aamiin

sumber : my metr0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *