Keluarga

Kanak-kanak Per3mpuan 11tahun M4ut Kereta Bert3mbung Deng4n Kend3raan Kem3nterian Keslhatan.

BELURAN : Seorang kanak-kanak pere.mpuan berusia 11 tahun m.aut manakala tiga yang lain ced.era dalam kemaI.angan yang berl.aku di Jalan BeI.uran Saturan, hari ini.

Dalam keja.dian pada jam 5.18 petang itu, kende.raan dinaiki m4ngsa bersama empat Indiv.idu lain term.asuk se0rang wanita berte.mbung dengan kende.raan pac.uan empat r0da milik Kement.erian Kesih.atan Mal4ysia.

Ketua BaIai B0mba dan Penyel.amat (BBP) Daerah, Rastam Keladi berkata, dalam kemaI.angan itu, se0rang m4ngsa yang men.aiki T0y0ta C0r0lla ters.epit manakala, tiga Ielaki mengaI.ami kecede.raan.

Pas.ukan b0mba kemu.dian berjaya mengeI.uarkan m4ngsa yang ters.epit yang kemudi.annya disa.hkan meni.nggaI du.nia dil0kasi kejamdian 0leh peg.awai perub.atan.

Kende.raan dinaiki m4ngsa turut terp.utus dua aki.bat peIan.ggaran yang berl.aku dan kende.raan T0y0ta Vig0 milik Kement.erian Kesi.hatan terhu.mban ke dalam I0ngkang di ba.hu jalan.

Walau bagaimanapun pem.andu kende.raan milik Kement.erian Kesih.atan berada dalam kead.aan seI.amat dan ti.dak mengaI.ami kecede.raan.

\

M4yat m4ngsa diser.ahkan kepada pas.ukan p0Iis untuk tind.akan sela.njutnya dan tiga m4ngsa Ielaki yang ced.era dike.jarkan ke H0spital BeI.uran untuk mener.ima raw.atan.

Salam t4kziah. M0ga keluarg.anya ta.bah.

Sumber : UTUS4N0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *