Semasa

Kanak-kanak 2tahun Terper4ngkap 3hari Dirumah Ketika Banjir.

SHAH ALAM : Se0rang kanak-kanak Ielaki berusia dua tahun dida.pati Ie.mah dan menga.Iami simpt0m mu.ntah-mu.ntah diperc.ayai aki.bat keku.rangan air di kawasan ba.njir Sri Muda, di sini, malam ini.

Pakar Perub.atan Kece.masan H0spital Klang, Dr Mohd Akmal Rahim berkata, kanak-kanak berke.naan dite.mui berada bersama keluarganya di dalam rumah di kawasan yang dinaiki air.

“Kanak-kanak ini telah terka.ndas di kwasan ba.njir seIama dua hingga tiga hari dan telah mu.ntah banyak kali.

“Air dalam ba.dan sangat kur.ang jadi ia beri ke.san kepada tek.anan da.rah,” katanya yang bert.ugas di kawasan itu ketika dite.mui Astr0 AW4NI pada Rabu malam.

TerdahuIu, pas.ukan peru.batan terpa.ksa mendapatkan bant.uan pihak p0Iis bagi membawa keIuar kanak-kanak itu yang masih berada di rumah.

Sewa.ktu dite.mui di rumahnya, ma.ngsa dikatakan dalam keadaan ku.rang berti.ndak baIas ketika peme.riksaan dila.kukan.

Ujar Dr Mohd Akmal, kanak-kanak itu dike.jarkan ke H0spital Klang untuk raw.atan Ianjut.

Sumber : aw4ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *