Semasa

Kanak-kanak 10tahun Dir3mpuh Ker3ta Ketlka Menaiki Baslkal Eletrlk

SETIU, TERENGGANU : Bapa kepada mu.rid tahun empat yang m.aut dire.mpuh Per0dua Myvi ket.ika men.aiki basikal elek.trik di Jalan Bukit Putera di sini semalam se.mpat mem.egang ta.ngan anaknya sebelum ma.ngsa menghe.mbuskan na.fas tera.khir.

Azman Awang berkata, hat.inya pi.lu mel.ihat kead.aan Muhammad Adif Danial, 10, berlum.uran da.rah dengan ka.ki yang sudah ha.ncur ak.ibat kemal.angan itu.

Katanya, kejad.ian itu hanya dised.ari selepas terde.ngar bu.nyi pelan.ggaran yang ku.at dari rumahnya yang terl.etak berd.ekatan.

GAMBAR KEMAL.ANGAN SEMUA ADA DI BAWAH

“Saya per.gi ke sana dan terk.ejut apabila nam.pak anak saya yang dila.nggar, pada masa itu dia masih lagi bern.afas tetapi nad.inya le.mah.

Katanya, pelan.ggaran menyeb.abkan Pr0t0n Wlra itu menggel0ngs0r lalu terla.nggar pej.alan kaki, Azuka Muhamad, 46, hingga ma.ngsa terpela.nting ke atas Pr0t0n Pers0na dan dite.mukan m.aut di l0kasi kejad.ian.

Terdahulu, Dua m.aut, manakala se0rang pa.rah dalam kemal.angan memb.abitkan tiga buah kereta, sebuah bas.ikal elek.trik dan pej.alan ka.ki di Jalan Bu.kit Putera di sini, semalam.

Ma.ngsa m.aut adalah pej.alan ka.ki, Azuka Muhamad, 46, dan pemb0nceng basikal elektrik, Muhammad Adif Danial Azman, 10, selepas kedua-duanya pa.rah pada angg0ta ba.dan dalam kejad.ian 7.10 malam itu.

Turut ced.era, sepupu kepada Muhammad Adif Danial yang juga penu.nggang basikal elektrik, Ahmad Syahiran Saiful Razali, 13.

Ketika kejad.ian, Muhammad Adif Danial dan Ahmad Syahiran dalam perjal.anan pul.ang ke rumah mereka di Kampung Bu.kit Putera selepas menya.ksikan pertand.ingan b0la sepak berha.mpiran rumah mereka.

Ketua P0lis Daerah Setiu, Deputi Superint.endan Afandi Hussin berkata, kejad.ian diperc.ayai apabila Per0dua Myvi dipa.ndu lelaki berusia 36 tahun dalam perjal.anan dari arah Tel.aga Papan menghala Bu.kit Putera.

Beliau berkata, sebaik tiba di te.mpat kejad.ian, kereta terb.abit diperc.ayai hil.ang kaw.alan dan mem.asuki lal.uan bertent.angan sebelum mela.nggar basikal elektrik din.aiki dua sepupu terb.abit.

“Kereta turut mela.nggar sebuah Pr0t0n Wlra yang dipar.kir di ba.hu jalan sehingga menyeb.abkan kender.aan sama berg.erak dan melan.ggar se0rang lagi ma.ngsa yang juga pej.alan ka.ki.

“Kejad.ian itu menyeb.abkan pej.alan ka.ki terpela.nting ke atas Pr0t0n Pers0na yang dipar.kir di ba.hu jalan,” katanya ketika dihub.ungi di sini, hari ini.

Afandi berkata, m.ayat kedua-dua ma.ngsa dibawa ke Un.it Fore.nsik H0spital Setiu untuk bed.ah sias.at, manakala ma.ngsa par.ah dira.wat di h0spital sama.

Beliau berkata, pema.ndu Per0dua Myvi tid.ak mengal.ami sebar.ang kecede.raan dan sias.atan la.njut sedang dijal.ankan men.gikut Sek.syen 41 Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987.

Sumber : utus4n & hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *