Semasa

Jas4d Pemandu L0ri Yang Terper4ngkap Ketlka L0ri Terjun4m Ke Dalam Laut Telah Dit3mui Selepas 30jam Penc4rian.

P0rt Dicks0n : Ja.sad pemandu l0ri, Sharul Nizwan Said, 33, yang terpera.ngkap apabila kenderaan dipandunya terju.nam ke Iaut pada keja.dian di Jimah P0wer PIant Bukit PeIand0k di sini, selepas hampir 30 jam 0perasi menc.arinya dija.lankan.

Ja.sad ma.ngsa dite.mui di kedudukan 1.4 batu nautika dari muara Sungai Sepang, jam 4 petang tadi.

Pengarah Age.nsi Pengua.tkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Negeri Melaka dan Negeri Sembilan Kapten Marltim Haris Fadzillah Abdullah berkata, ja.sad Sharul Nizwan dite.mui leng.kap berpa.kaian 0leh angg0ta Angk.atan Perta.hanan Awam (APM).

“Pengurus Tapak Jimah P0wer PIant Sanisah Ibrahim, menges.ahkan iden.titi ma.ngsa sebelum ma.yat dibawa ke H0spital P0rt Dicks0n,” katanya.

Sementara itu, bapa ma.ngsa, Said Sapie, 68, bersyukur dengan pene.muan ja.sad Sharul Nizwan.

“Walaupun se.dih dengan kehiI.angan Sharul Nizwan, saya bersyukur dan lega sebaik dimak.lumkan berita pene.muan ja.sadnya.

“Saya harap jen.azahnya dapat disem.adikan segera. Saya juga berd0a dan berharap isterinya tab.ah dengan du.gaan ini. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan empat anak berusia lima bulan hingga 13 tahun,” katanya.

Semalam, Harlan Metr0 melap0rkan, Iori dipandu Sharul Nizwan terju.nam ke Iaut ketika mela.kukan kerja-kerja pember.sihan sisa arang batu di jeti C0al UnI0ading Edra Energy, Jimah P0wer Plant.

Salam tkziah. al fatihah.

Video:

 

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *