Semasa

Jas4d Lel4ki W4rga Em4s Yang Hil4ng Telah Dit3mui Dibaw4h Timbun4n Bat4ng P0k0k Dalam Keadaan Menglring Mengh4dap Klblat.

YAN :  M.ayat lelaki war.ga em.as yang hil.ang dalam kejad.ian kep.ala air di Gunung Jerai di sini pada Rabu lalu dite.mui di bawah timb.unan batang pok0k di sebuah chalet dekat Air Terj.un Batu Hampar, hari ini.

M.ayat ma.ngsa, Ku Shuib Ku Abdullah, 91, dite.mui angg0ta b0mba yang melak.ukan 0perasi menc.ari dan menyel.amat (SAR) di l0kasi tersebut kira-kira puk.ul 3.23 petang.

Ma.ngsa yang merup.akan bek.as imam Masjid Yan dekat sini dite.mui di bawah timb.unan batang pok0k di kawasan sungai yang baru terbe.ntuk berha.mpiran Sungai Batu Hampar.

Keadaan m.ayat ma.ngsa kelima itu didap.ati hanya mengal.ami kes.an ca.lar dan tia.da lu.ka ser.ius walaupun telah diha.nyutkan ar.us de.ras bersama batang pok0k dan kayu be.sar.

M.ayat ma.ngsa dite.mui dalam kead.aan mengi.ring mengh.adap kib.lat kira-kira satu kil0meter dari te.mpat dia dilap0rkan hi.lang iaitu di rumahnya di Chalet Sal.ak Denai.

Pengarah Jaba.tan B0mba dan Penyel.amat Malaysia Kedah, Sayani Saidon memberitahu, m.ayat ma.ngsa berjaya dikel.uarkan dalam masa kira-kira lima minit kemudian.

Katanya, m.ayat Ku Shuib kemudian diser.ahkan kepada p0lis dan dibawa ke H0spital Yan untuk pros.es sela.njutnya.

Sumber : Pasu.kan Menc4ri dan Menyel.amat Mal4ysia, K0sm0 & K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *