Semasa

Isteri M4ut, Su4mi Serta 2 Yang Lain TerC4mpak Kelu4r Term4suk An4kny Berusia 8Bul4n. .

Sik : Se0rang ibu kepada e.mpat anak m.aut seIepas kereta dina.iki bersama suami, anak b0ngsu dan ibunya terba.bas di Jalan Jeni.ang-Sik-Pedu di Kampung Surau, di sini, hari ini.

Ketua P0Iis Daerah Sik, Deputi Superint.endan Abdull Razak Osman berkata, m4ngsa Siti Fatimah Md Noor, 30, mnin.ggaI du.nia ak.ibat keceder.aan daI.aman dalam kejad.ian pada 3 petang itu.

Beliau berkata, em.pat sekeluarga itu men.aiki kereta Prot0n Waja dalam perjaI.anan dari rumah mereka di Kampung BeIantik ke Pekan Sik.

“Apabila tiba di jalan seIek0h di l0kasi kejad.ian, kereta dipa.ndu suaminya, Mohd Zamani Md Saad, 35, hiI.ang kaw.aIan lalu terba.bas ke sebeIah kanan jalan dan meIa.nggar pengha.dang besi di tepi jalan seb.elah kanan dari arah BeIantik.

“Ak.ibat kemaI.angan itu, pem.andu serta dua penu.mpang iaitu bayl lelaki berusia lapan bulan serta ibu m4ngsa, Rokayah Che Oon, 60, tercam.pak ke Iu.ar kender.aan.

“Tiga m4ngsa yang terc4mpak keI.uar itu ced.era manak.ala wanita terb.abit menin.ggaI du.nia di dalam kereta di tempat kejad.ian,” katanya dalam kenyat.aan di sini, malam ini.

Abdull Razak, berkata semua m4ngsa yang cede.ra dibawa ke H0spital Sik untuk mendap.atkan rawatan manakala m4ngsa menin.ggaI dun.ia dibawa ke H0spital Sultanah Bahiyah (HSB) AI0r Setar untuk be.dah s.iasat.

Beliau berkata, be.dah si.asat akan dilak.ukan terh.adap m4ngsa seIepas keput.usan uj.ian sari.ngan C0VlD-19 diperol.eh dan k.es disi.asat men.gikut Sek.sy3n 41(1) A.kta Penga.ngkutan Jalan (APJ) 1987.

Salam tkziah buat keluarga. M0ga Encik Zamani tab.ah atas peme.rgian isteri tercinta. M0ga arwh isterinya dite.mpatkan bersama 0rang s0leh. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *