Semasa

‘Hobi Bertukar Tr4gedi’ B0t Terb4lik Dan Meng0rbankan Nyaw4 Pemancing.

Salam tak.ziah diucapkan kepada keluarga se0rang pemancing yang menin.ggal du.nia apabila b0t yang dinaikinya terb.alik.

Keja.dian yang dilap0rkan berla.ku di Tanjung Dawai pada kira kira jam 12 tengahari semalam turut mengaki.batkan se0rang lagi pemancing menga.lami kecede.raan dan dike.jarkan ke H0spital Sultan Abdul Halim.

Manakala tek0ng b0t ters.ebut bersama tiga orang lagi pemancing tersela.mat dan tid.ak menga.lami sebarang kecede.raan.

Mereka dikatakan berlepas dari Jeti Teluk Bayu, Batu Lintang, Tikam Batu dan menuju ke Tuas yang jarak lebih kurang 2 kil0meter dari Pulau Sayak untuk akti.viti memancing.

Namun aki.bat dipu.kul 0mbak yang ku.at, b0t yang dina.iki mereka telah terb.alik. Kesemua mereka yang berada di dalam b0t ters.ebut telah jat.uh ke dalam laut.

Tek0ng b0t seterusnya berti.ndak dengan menghub.ungi Agensi Penguatku.asaan Maritim Malaysia APMM bagi mendapatkan ban.tuan.

B0t Perkasa milik APMM tiba ke l0kasi keja.dian dengan kekuatan 4 angg0ta bagi 0perasi menyela.matkan ke semua ma.ngsa.

Salam Takz.iah diucapkan kepada ahli keluarga ma.ngsa yang meni.nggal du.nia. Semoga ar.wah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-fatihah

Sumber : bern4ma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *