Semasa

‘ Hasr4t Nak Mlnum Air Kel4pa T4k Kes4mpaian’ – Warg4 Em4s M4ut Dir3mpuh Ketlka Melint4s Jal4n.

TAWAU : Se0rang lelaki warga em.as m.aut selepas dire.mpuh seb.uah kende.raan ketika meli.ntas jalan dalam kejad.ian di Batu 2, Jalan Apas petang semalam.

Dalam kejad.ian puk.ul 4.40 petang itu, ma.ngsa diken.ali sebagai Lateng Tanrengan, 64, disa.hkan menin.ggal du.nia di l0kasi kejad.ian ek0ran pa.rah di bahag.ian kep.ala serta bad.an.

Ketua P0lis Daerah Tawau, Asisten K0misi0ner Peter Umbuas berkata, sias.atan awal mend.apati ma.ngsa dire.mpuh oleh se0rang lelaki berusia 36 tahun yang mema.ndu kereta Toy0ta Cor0lla berg.erak menuju ke Flat Sri Titingan.

“Bagaimanapun, ma.ngsa yang m.aut dikatakan cuba meli.ntasi jalan untuk membeli kelapa di sebe.rang jalan ketika tiba di l0kasi kejad.ian.

“Pem.andu sempat memb.rek dan memb.unyikan h0n sebagai tan.da am.aran namun ek0ran jar.ak yang terlalu dek.at, kender.aan berken.aan ga.gal mengel.ak ma.ngsa.

“Ak.ibat remp.uhan itu, ma.ngsa terca.mpak ke arah cermin hada.pan kender.aan sehingga menyeb.abkan cermin hada.pan pec.ah dan kecede.raan par.ah ke atas ma.ngsa,” katanya ketika dihubungi hari ini.

Men.gulas lanjut, Peter menya.takan ma.ngsa dibawa ke Un.it Kecem.asan H0spital Tawau untuk rawa.tan dan disa.hkan meni.nggal du.nia pada pukul 7 malam tadi.

Sias.atan lanjut diter.uskan mengikut Sek.syen 41(1) Ak.ta Pengan.gkutan Jalan (APJ) 1987 bagi mengenalpasti pu.nca sebenar kemal.angan berlaku.

Sumber : K!0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *