Keluarga

Hasr4t Nak B4lik Mel4wat Ibunya Yang Menlnggal Di Kelantan Tidak Kesampaian, Wanlta M4ut Ketlka Dalam Perjal4nan Ke Kampung.

SETIU : Has.rat se0rang wanita untuk menz.iarah jen.azah arw.ah ibunya yang menin.ggaI du.nia kelmarin tidak kesa.mpaian.

Ini apabila dia m.aut dalam kemaI.angan di KM 74, Jalan Air Sejuk di sini hari ini.

Tak Kesampaian Melawat Ibunya yg MninggaI

       

“Isteri pema.ndu (Nadia Fizatul Hanim) terca.mpak keIuar dari kereta sebelum dis.ahkan menin.ggaI d.unia 0leh angg0ta perub.atan yang tiba tid.ak lama kemu.dian,” katanya ketika dihu.bungi K0sm0! di sini hari ini.

   

Afandi berkata, m.ayat Nadia Fizatul Hanim telah diha.ntar ke Un.it F0rensik H0spital Setiu di sini untuk dibe.dah si.asat.

Tak Kesampaian Melawat Ibunya yg MninggaI

Salam tak.ziah buat suami dan keluarga Allahyarh.amah.

Semoga ku.at dan ta.bah atas kehiI.angan insan tersayang.

M0ga r0hnya dite.mpatkan bersama 0rg yg beriman dan beramal s0leh. Al fatihah

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *