Semasa

‘Dis4ngka pengs4n rupanya telah menlnggal dunia’ Remaja Lelaki Dit3mukan Tidak Sed4rkan Diri Di Tebing Sungai.

Kuala Lumpur : B0mba mengambil masa ha.mpir dua jam untuk memb4ntu membawa keIuar remaja lelaki yang dite.mukan ti.dak se.darkan di tebi.ng sungai berha.mpiran Kampung Orang AsIi BuIoh Telor, Hulu Selangor, Kuala Ku bu Bharu, dekat sini, hari ini.

Bagaimanapun, ma.ngsa, Muhamad Hafizan Irfan, 18, dis.ahkan sudah menin.ggaI du.nia 0leh pihak Kementerian Kesi.hatan Malaysia (KKM).

Pengarah Jab.atan B0mba dan PenyeI.amat Malaysia (JBPM) Selangor, Norazam Khamis berkata, pih.aknya menerima pan.ggilan kecem.asan berhubung pene.muan se0rang Ielaki yang pe.ngsan di tebi.ng sungai, pada pada 6.07 petang.

Beliau berkata, sebuah jen.tera b0mba memb.abitkan enam angg0ta termasuk pegawai dari BaIai B0mba dan Penye.Iamat (BBP) Kuala Kubu Bharu dike.jarkan ke l0kasi sebelum tiba lima minit kemudian.

“Jarak dari BBP Kuala Kubu Bharu ke l0kasi hanya lima kilometer (km), namun pas.ukan perlu masuk ke dalam hutan hingga ke tebing sungai.

“K0mander 0perasi bersama angg0ta b0mba yang tiba di l0kasi mend.apati se0rang ma.ngsa ti.dak se.darkan diri di tebing sungai itu.

“Pasukan bert.ugas itu membawa keIuar ma.ngsa yang kemudian disa.hkan sudah menin.ggaI du.nia,” katanya sambil menje.laskan 0perasi itu ta.mat jam 8.10 malam tadi.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *