Keluarga

Pilu, Anak Dan Bapa M4ut Nah4s Ketlka Memb0nceng M0t0sikal Bers4ma.

KLU4NG : Se0rang kanak-kanak perempuan yang memb0nceng m0t0sikal bapanya meni.nggaI du.nia selepas diIa.nggar sebuah kereta berha.mpiran Bulatan Batu Pa.hat di sini hari ini. Dalam keja.dian pada jam 11.51 pagi, m4ngsa, Nur Syafiah Munirah Zulnawarin, 7, ced.era par.ah manakala bapanya, Zulnawarin Sarman, 49, yang menu.nggang m0t0sikal turut cede.ra. Ketua PpIis Daerah Kluang, Asisten K0misi0ner Low Hang…

Keluarga

(Terkini) – Bap4 Kep4da Mek4nik Yangg M4ut Dalam Keb4karan Ker3ta Menlnggal Duni4 Selp4s Pemergi4n Anaknya.

Kuala Terengganu : Bapa kepada mek4nik yang m.aut dalam tra.gedi kebak.aran kereta dekat Kampung Wakaf Beruas, di sini menin.ggal du.nia selang 10 jam selepas pemer.gian anaknya. Jaafar Abdullah, 76, meni.nggal du.nia di kedia.mannya di Kampung Wakaf Memp.elam, di sini, jam 5 pagi pada Ahad. Jen.azah kedua beranak itu dikeb.umikan dalam satu lia.ng lah.ad di Tanah…

Keluarga

Khab4r Memilukan , Dua Sekelu4rga M4ut Manakala Tiga Ced3ra Par4h Keret4 Terbab4s.

Batu Pah4t : Dua sekeluarga m.aut, manakala tiga lagi ma.ngsa ced.era pa.rah dalam kemaI.angan di Kil0meter (KM) 78 Lebuhraya PLUS arah Utara berha.mpiran su.sur masuk t0l Ayer Hit.am, hari ini. Pus.at Gera.kan 0perasi (PG0) Jab.atan B0mba dan Penyel.amat Malaysia (JBPM) J0hor berkata, kemaI.angan yang berI.aku kira-kira jam 12.08 tengah hari itu memba.bitkąn sebuah kereta jenis…

Keluarga

Khab4r Memilukan, Warg4 Em4s Menlnggal Duni4 Kemal4ngan Bezz4 Terb4bas Manak4la lsteri Ced3ra Par4h.

KEMAM4N : Se0rang mek.anik m.aut manakala isterinya ced.era rin.gan selepas kereta Per0dua Bezza din.aiki mereka terli.bat dalam kemal.angan Di Kil0meter 109 Jalan Kuala Terengganu-Kuantan berha.mpiran Kaw.asan Perindus.trian Kerteh di sini hari ini. Dalam keja.dian kira-kira 4.30 petang itu, ma.ngsa, Che Malias Harun, 69, m.aut aki.bat kecede.raan pa.rah pada bebe.rapa angg0ta ba.dan manakala ka.ki kiri isterinya,…

Keluarga

Wanlta M4ngsa Keg4nasan Rumah Tangg4 Dij4ngka Mel4hirkan Bayl 1 Disember.

SEREMB4N : Jahidah Nordin yang seb.elum ini k0ma dipu.kul ketika ha.mil 0leh suaminya awal bulan Mei lalu dija.ngka mela.hirkan ba.yi dalam kand.ungannya secara pembed.ahan pada 1 Disember ini. Selepas ha.mpir enam bulan peri.stiwa hit.am itu, Jahidah, 43, yang kini dij.aga sepenuhnya 0leh adiknya, Fauziah Nordin, 40, menunj.ukkan perkemb.angan p0sitif dan ba.yi dalam kand.ungannya memb.esar dengan…

Keluarga

Pemg0rbanan Se0rang Ibu Dan Isteri, Terl4ntar S4kit Selep4s Mel4hirkan Anak Sulungnya.

Kasih se0rang suami! Apa sekalipun tak pern.ah terli.ntas difik.iran saya untuk berka.hwin lagi atau menc.ari pen.gganti isteri sebaliknya akan te.rus menu.nggu dia hingga kem.bali si.hat dan menj.aganya selagi terd.aya,” luah bapa se0rang anak, Muhamad Saiful Sudin. Kini, dia menj.aga isterinya, Norfadilla Che Par, 30, yang terl.antar sa.kit selepas mela.hirkan zuri.at sulung mereka kira-kira tiga tahun…

Keluarga

(Terkini) – Su4mi ‘Pergi’ Dij3mput llahi Dalam Nah4s M0t0sikal, Baru 4 Bulan Bernik4h.

K0TA SAM4RAHAN : Se0rang penun.ggang m0t0sikal m.aut manakala dua lagi ced.era dalam kemaI.angan meli.batkan tiga m0t0sikal di KM 11 Jalan K0ta Samarahan-Asajaya di sini, hari ini. Dalam keja.dian kira-kira jam 7 pagi itu, m4ngsa diken.ali sebagai Mohd Haffiza Sabli, 27, yang berasal dari Kampung Hij.rah Simunjan, dis.ahkan menin.ggaI du.nia di tempat keja.dian 0leh pih.ak perub.atan.…

Keluarga

Ibu Berp4ntang J4tuh Tersemb4m Akib4t Kain Ters4ngkut Ketlka Memb0nceng M0t0sikal.

Wanita berg.elar ibu adalah manusia yang san.ggup meng0rbankan setiap perk.ara demi kebah.agiaan anak-anak dan peng0rbanan mereka am.at be.sar nila.inya. Baru-baru ini, terd.apat satu kemaI.angan yang terj.adi kepada kelu.arga ini apabila kain dip.akai 0leh pemb0nceng wanita tersa.ngkut ke dalam rantai m0t0rsikal yang dina.iki. Keja.dian itu berl.aku di had.apan SMK Sultan Abdullah Chender0ng Balai Labu Kubung, Perak…

Keluarga

Khab4r Memilukan, Guru M4ut Kemal4ngan Ker3ta Terjun4m Ke Dalam Gaung.

Bukit Mert4jam : “Kebias.aannya, setiap kali dia he.ndak pula.ng meng.ajar, dia pasti akan hu.lur sedikit wang bela.nja untuk saya tetapi pe.Iik apabila tid.ak berb.uat demikian minggu lalu. Mungkin itu tan.da dia mahu saya ing.at pada dia sebelum dia pe.rgi buat seIama-Iamanya.” Demi.kian kata Othman Darus, 62, bapa kepada Nur Anisah Othman, 29, guru yang m.aut…

Keluarga

(Terkini) – Pekerja Ked4i Telef0n Menlnggal Duni4 Dalam Kemal4ngan, M0t0sikal Hil4ng Kaw4lan Disusvr Kelu4r Lebuh Ray4.

Teluk lntan : Seprang Ielaki dan juga pek.erja kedai telef0n bimbit meni.nggaI du.nia dite.mpat keja.dian aki.bat kemaI.angan apabila m0t0sikal yang ditun.ggang hiI.ang kaw.aIan disu.sur keI.uar Ieb.uh raya Plus berd.ekat Sungkai dalam keja.dian sabtu lalu jam 8.30 malam. Jena.zah di ha.ntar ke H0spital Tapah untuk tind.akan la.njut. M4ngsa Muhammad Nurakhman Malik,23, diperjal.anan puI.ang ke kampung hal.aman…