Hiburan

Bek4s Angg0ta Kumpul4n Nasyld Rabbani Menlnggal Dunia Di PPUM.

BEKAS angg0ta kumpulan Rabbani, Azizan Halid, 46, menghe.mbuskan na.fas tera.khir di Pu.sat Perub.atan Universiti Malaya (PPUM), jam 10 pagi.

Berita peme.rgiannya itu disa.hkan Ketua Kumpulan Rabbani, Azadan Abdul Aziz ketika dihub.ungi BH.

Azadan berkata, setakat ini, pu.nca kema.tian arw.ah Azizan masih belum diket.ahui kerana perlu mel.alui pr0sedur bed.ah sia.sat.

“Arw.ah Azizan reb.ah selepas meng.adu ses.ak na.fas ketika bersarapan pagi di rumahnya di Pantai Dalam, kira-kira jam 8.30 pagi.

“Setahu saya, arw.ah tid.ak mengh.idap sebarang peny.akit kr0nik, tetapi dise.rang demam sejak seminggu lalu.

Arw.ah ke kli.nik untuk menda.patkan raw.atan, namun selepas dimas.ukkan air, d0kt0r memintanya pul.ang.

          

“Bimb.ang dema.m tidak ke.bah, arw.ah kemudiannya pergi semula ke kli.nik pada kees0kannya untuk menja.lankan ujian ca.litan C0vld-19 dan dipa.kaikan gelang mer.ah jambu,” katanya.

Azadan berkata, kepu.tusan uji.an C0vld-19 sepatutnya keluar hari ini atau es0k. Namun, arw.ah menga.lami se.sak na.fas dan terus reb.ah selepas bersarapan.

“Seta.kat hari ini, pu.nca kema.tian arw.ah masih belum diket.ahui dan majlis pengeb.umian hanya akan dila.kukan selepas keput.usan be.dah sia.sat keluar.

“Sekiranya arw.ah dida.pati p0sitif, h0spital akan mengur.uskan pengeb.umian, tetapi sekiranya nega.tif, barulah keluarga diberi keben.aran untuk mengu.ruskan jen.azah,” kata Azadan.

Allahya.rham Azizan menye.rtai Rabbani antara 1997 hingga 2001 sebagai pemain perkusi. Azizan menin.ggalkan isteri dan se0rang cahaya mata.

Namun, apa yang menye.dihkan, kata Azadan, isteri dan anaknya kini sedang menja.lani pr0ses kuar.antin kendiri di kediaman.

“Isteri arw.ah berasal dari Indonesia dan tin.ggal sebatang kara di Malaysia. Jadi, mungkin teman rapat arw.ah daripada kumpulan Anak Soleh akan mengu.ruskan urusan pengeb.umian.

“Arw.ah bersama Rabbani ti.dak lama ketika sedang mele.tup dengan lagu Intifada. Arw.ah mengambil keput.usan menin.ggalkan kami kerana ingin mene.ruskan minat sebagai pelak0n teater.

“Namun, arw.ah se0rang yang baik dan cukup disen.angi kerana sikapnya suka berlawak. Pemer.gian arw.ah tetap menjadi satu kehila.ngan buat Rabbani,” katanya.

Allahya.rham dija.ngka akan dikebu.mikan di kampung halaman di Behrang, Perak.

Sumber : k0sm0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *