Semasa

Allahuakhbar, Warg4 Em4s Dit3mukan Menlnggal Dunla Diteng4h Jalan Diperc4yai Dilangg4r 0leh Kereta.

Kuala Selang0r : Pun.ca kema.tian wanita war.ga em.as yang ditem.ukan m.aut di tengah jalan di Jalan Kampung Kedah, Kampung Kuantan, di sini, kelmarin, diseb.abkan pelb.agai kecede.raan diperc.ayai diIa.nggar kereta.

Ketua P0Iis Daerah Kuala Selang0r Superint.endan Ramli Kasa berkata, pun.ca kem.atian itu dikenal pasti ha.sil bed.ah sia.sat ke atas ma.yat yang dijal.ankan di H0spital Sungai Bul0h (HSB), 3 petang hari ini.

“Menurut d0kt0r yang menjal.ankan be.dah sia.sat, ma.ngsa diperc.ayai terb.abit dalam kemaI.angan jalan raya (diIan.ggar kereta).

“K.es akan disia.sat men.gikut Sek.syen 41 (1) Ak.ta Penga.ngkutan Jalan 1987,” katanya dalam kenyataan, hari ini.

P0rtal Harlan Metr0 melap0rkan ma.ngsa berusia 79 yang juga mengh.idap peny.akit kenc.ing ma.nis kr0nik dite.mui se0rang lelaki kira-kira 8.11 malam kelmarin.

Ma.ngsa diju.mpai dalam kead.aan terb.aring dan tid.ak seda.rkan diri selain mengal.ami kecede.raan di kep.ala.

Peme.riksaan lan.jut mend.apati d0mpet ma.ngsa yang menga.ndungi wang tunai tid.ak hiI.ang.

Difah.amkan, ma.ngsa mene.tap bersama anak dan mena.ntunya diperc.ayai dalam perjal.anan pul.ang ke rumah selepas pergi ke rumah jirannya.

Sumber : hm / db0ngkar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *