Semasa

Allahuakhbar, Suami Temui Aj4l Dihemp4p Sebatang Tiang Besi Sebuah Kren Di Tapak Pembinaan.

Ketet.apan hakiki, jod0h, aj.al dan m.aut di tan.gan tuhan. Kita sebagai hambanya perlu mene.rima dengan ha.ti yang terbuka kerana tiada siapa yang mampu menid.akkan takdir Allah.

Terkadang peme.rgiannya itu tidak disangka-sangka dan cuma diberikan ‘hint’ sahaja sebelum menghe.mbuskan naf.as tera.khir.

Sama juga dengan kisah yang tu.lar baru-baru ini dimana se0rang wa.rga asing telah mene.mui aj.al aki.bat dihem.pap sebatang tiang besi sebuah kren di tap.ak pembinaan berha.mpiran Jalan Kuchai Maju, Kuala Lumpur mengun.dang se.bak ramai.

Satu bunyi dentu.man yang ku.at nyata memb.uatkan orang ramai terk.ejut dan kebetulan isteri kepada ma.ngsa ters.ebut berada berha.mpiran l0kasi mera.ung setelah melihat jas.ad suaminya yang ka.ku dan menga.lami kecede.raan yang ser.ius.

Ketua P0lis Daerah Brickfields ACP Amihizam Abdul Shukor berkata ketika pih.aknya tiba di l0kasi keja.dian kira-kira 11 pagi, ma.ngsa berusia 42 tahun itu sudah menin.ggal du.nia aki.bat kecede.raan pa.rah di ke.pala dan ba.dan.

“Sias.atan dijalankan secara te.lus tanpa sebarang prej.udis terhadap mana-mana pih.ak yang terb.abit dalam kemal.angan ini.” ujarnya lagi

Difahamkan, sias.atan awal mend.apati tiang be.si ters.ebut telah diturunkan ke tanah. Namun begitu, ia ti.dak stabil lalu mengh.empap lelaki berusia 42 tahun berkenaan.

Bercerita lanjut, seorang peniaga kecil berl.ari ke arah sang isteri ekoran terdengar jeri.tan se0rang wanita.

Peniaga ters.ebut yang lebih dikenali sebagai Puan Zainul Saian berkata pekerja Ind0nesia terb.abit rupanya sempat membeli makanan buat dirinya dan isteri.

Dalam masa yang sama, pihak Jab.atan Kesela.matan dan Kesih.atan Pekerjaan (JKKP) Kuala Lumpur dan Putrajaya sedang menyi.asat pu.nca keja.dian.

JKKP menje.laskan keja.dian itu berl.aku ketika pekerja terb.abit sedang menjal.ankan kerja-kerja mer0mbak k0mp0nen kren menara.

“Keja.dian berl.aku ketika ma.ngsa baru sahaja selesai melepaskan ikatan ‘chain sling’ pada mast kren menara yang dir0mbak setelah dileta.kkan di permukaan tanah.”

“Bagaimanapun, ia tum.bang dan meni.mpa ma.ngsa,” katanya.

Jaba.tan itu berkata, pihaknya akan menga.mbil tindakan undang-undang ke atas pihak yang bertan.ggungjawab jika dida.pati berl.aku pelan.ggaran bawah peru.ntukan Ak.ta Keselam.atan dan Kesih.atan Pekerjaan 1994 dan Ak.ta Kilang dan Jen.tera 1967.

“JKKP amat mema.ndang serius setiap kemal.angan yang meli.batkan pekerja mahupun 0rang aw.am,” katanya.

“Majikan mempunyai kaw.alan penuh ke atas seba.rang aktiviti di tempat kerja, membuat ana.lisis risik0 dan mengadakan kaw.alan risik0 yang berke.san sebelum pekerja menjal.ankan aktiviti kerja.”

Video mengenai isu terbabit:

Meninjau di ruangan k0men, rata-rata wa.rga neti.zen se.bak mendengar ketera.ngan sa.ksi mengenai trag.edi hit.am yang terj.adi.

Dalam masa yang sama, para neti.zen juga berasa se.dih kerana pasangan suami isteri ters.ebut mera.ntau jauh demi mencari rezeki namun mene.mui aj.al di negara orang.

Sumber : y0y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *