Semasa

Al-fatihah, Peng3ndali Kren Men3mui Aj4l Ketlka Sed4ng Ber3hat Di Bawah P0k0k.

MEL4KA : Se0rang peng.endali kren men.emui aj.al keti.ka sedang ber.ehat di bawah p0k0k di Jalan Kelicap, Kampung Bukit Ka.til Melaka, di sini, semalam.

Dalam keja.dian kira-kira pu.kul 11.20 pagi itu, ma.ngsa, Mohd. Rashidin Mohd. Zin, 48, dite.mui dalam kead.aan terba.ring dan tid.ak seda.rkan diri 0leh rakan sekerjanya.

Ketua P0lis Daerah Melaka Tengah, Asisten K0misi0ner Afzanizar Ahmad berkata, pi.hak p0lis mene.rima pan.ggilan berh.ubung keja.dian pada pu.kul 11.30 pagi dan sepas.ukan p0lis telah dikej.arkan ke l0kasi untuk pemer.iksaan.

“Setiba di l0kasi p0lis mend.apati ma.ngsa telah terba.ring di tepi jalan tempatnya bekerja dan disa.hkan meni.nggal du.nia 0leh pega.wai perub.atan Kli.nik Kesi.hatan Ayer Ker0h Melaka.

“Ha.sil s0al sia.sat sak.si iaitu rakan sekerjanya, ma.ngsa dikat.akan tiba-tiba reb.ah dan ti.dak sed.arkan ketika sedang ber.ehat selepas mengend.alikan kren,” katanya ketika dihub.ungi di sini, hari ini.

Men.gulas la.njut, beliau berkata, sa.ksi menda.kwa telah cuba memb.erikan bant.uan pernaf.asan (CPR), namun tid.ak berjaya.

“Pihak amb.ulan dan peja.bat kesih.atan daerah telah berh.ubung dengan wa.ris dan menges.ahkan si ma.ti tidak terli.bat k0ntak ra.pat dengan pes.akit C0vld-19.

“M.ayat ma.ngsa telah dib.awa ke Jab.atan Fore.nsik H0spital Melaka untuk pr0ses bed.ah sia.sat dan k.es diklasif.ikasikan sebagai ma.ti meng.ejut,” katanya.

Sumber : K0NLlNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *