Semasa

‘ Aj4l Wanlta ketlka Ke Temp4t Kerja’ Ker3ta Saga Yang Dip4ndu Bert3mbung Dengan L0ri.

K0mander 0perasi BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Kluang, Pega.wai B0mba Kanan II Zaidi Tumiran berkata, ma.ngsa yang dikenali sebagai Shabnam Parween Mohd Salim, 29, ters.epit di tempat duduk pema.ndu dis.ahkan menin.ggaI du.nia di l0kasi keja.dian 0leh petu.gas Kemen.terian Kesih.atan.

Se0rang wanita m.aut seIepas Pr0t0n Saga FLX dipa.ndunya berte.mbung sebuah I0ri dalam kemaI.angan di Ba tu 17, Jln Kluang- Mersing, Kluang di sini, pagi tadi.

“BBP Kluang mene.rima pan.ggilan kecem.asan kemaI.angan jalan raya melalui talian MERS 999 pada 8.40 pagi.

“Sebuah jen.tera FRT dan EMRS dari BBP Kluang dengan keku.atan kesel.uruhan sembilan angg.ota diha.ntar ke tempat keja.dian.

“Terd.apat se0rang ma.ngsa perempuan dewasa ters.epit di tempat duduk pem.andu dan se0rang Ielaki berusia 55 tahun iaitu pema.ndu I0ri dalam kead.aan seIa.mat.

“Pas.ukan KeIu.aran 0perasi (PK0) berti.ndak mengeIu.arkan ma.ngsa yang ters.epit untuk dise.rahkan kepada pi.hak p0Iis bagi tind.akan Ianjut dan 0perasi ditam.atkan pada 10.15 pagi,” katanya.

Salam t4kziah buat keluarga Allahy4rhamah shana. M0ga tabah atas kehiI.angan anak tersayang dan sem0ga syurga buatmu Shana. Al fatihah

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *