Semasa

3 Sekelu4rga Menlngg4l Duni4 Selep4s Keret4 Din4iki Bert3mbung Deng4n L0ri Paslr.

Klu4ng : Tiga sekel.uarga terbu.nuh selepas Per0dua Alza dinaiki berte.mbung dengan I0ri pasir dalam kejad.ian di Jalan Johor Kampung Pin.ggir, di sini, hari ini.

K0mander 0perasi Penol0ng Kanan Pengu.asa B0mba Mohd Fauzi Md Nor berkata, dalam kejad.ian pada 9 pagi itu, ma.ngsa m.aut adalah pem.andu, Izzah Shahirah Sahri, 22, datuknya, Md Salleh Kosran, 75, dan Miskina Naining, 70.

Beliau berkata, mereka dalam perjaI.anan mengambil u.bat di Simp4ng Rengg4m di sini.

“Pu.sat Ge.rakan 0perasi (PG0) Negeri J0hor menerima pan.ggilan kecem.asan kemaI.angan jalan raya melalui tali.an Mers999 dan sebuah je.ntera FRT dari BaIai B0mba dan PenyeI.amat (BBP) Rengg4m dengan keku.atan keseluruhan seramai tujuh anggo.ta diha.ntar ke tempat kejad.ian.

“Terdapat tiga m4ngsa ters.epit di dalam Per0dua Alza dan b0mba berti.ndak mengel.uarkan m4ngsa mengg.unakan peral.atan khas.

“Pemandu I0ri, Mohmad Talib Supardi 52, ti.dak cede.ra dan m4ngsa yang menin.ggaI diser.ahkan pada p0Iis untuk tin.dakan selanj.utnya dan 0perasi dita.matkan pada 11.25 pagi,” katanya ketika dihub.ungi.

Salam tkziah. Sem0ga keluarganya ta.bah atas kehiI.angan 3 0rang tersayang sekaligus. Al fatihah buat ketiga2 m4ngsa.

Sumber : hm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *